ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

ОГЛАСИ

04.10.2022 ОГЛАС ЗА ПАНАЃУР 2022 ОВДЕ

 

****

 Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018, 143/2019 и 14/2020), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија(Сл. весник бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018, 35/2019и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19и 89/22) и чл.22 и 23 од ЗРО (Сл.Весник бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018, 110/2019, 267/20,151/21 и 288/21), в.д. Директорот на КЈП Водовод Кочани, објавува: 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2022 

за прием на работници на неопределено време 

КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работник на неопределено време од групата на даватели на јавни услуги, на следното работно место, со следниот број на извршители: 

             1 (еден) извршител за работно место „Технолог во техничко инвестиционо развојна служба“, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 059 во Одделение за планирање, инвестиции и развој, Сектор за ИТ и развој. 

Паричен нето износ на плата: 22.361,00 денари. 

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови: 

1.       Општи услови: 

      Да е државјанин на Република Македонија, 

        Активно да го користи македонскиот јазик, 

        Да е полнолетен, 

        Да има општа здравствена способност за работното место, 

   Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, должност или дејност. 

  1. Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место: 

- најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VIБ степен -Технологија на прехрамбени производи, Текстилна технологија, 

- најмалку три години работно искуство во струката. 

Други посебни услови 

- нема 

Распоред на работното време 

Работни денови: понеделник-петок 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот 

Работни часови неделно: 40 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2022 година се: Македонец(ка) 1. 

Сите кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар: 

         Уверение за државјанство, 

     Извод од матична книга на родени, 

      Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,

       Лекарско уверение за општа здравствена способност, 

      Диплома или Уверение за завршено соодветно образование,

       Потврда за работно искуство (документ од АВРМ), 

       Пополнета пријава објавена на ВЕБ страната на КЈП Водовод Кочани.

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју. 

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернетстраницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот. 

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса: 

КЈП Водовод Кочани, Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани, лично или преку пошта. 

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат. 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2022 година се: 1 (еден) Македонец.

Пријавата може да се симне овде

                                                                                       КЈП „Водовод“ Кочани

                                                                                                     Директор

                                                                                                  Иван Иванов

 

                                                                  *******

Одлуки за избор на работници на неопределено време по јавен оглас бр. 02/2021 се донесени на ден 06.05.2021. година:

1.Утоварач на отпад

2.Евидентичар

3.Одржувач реинекционен систем и мерно регулациони системи

4.Работник во пријавница

5.Работник хигиеничар за одржување хигиена во деловни простории

6.Водоинсталатер

7.Компресорист

8.Одржувач на машинска опрема

9.Електро одржувач и ракувач со пумпи

 

 

 

__________________

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018, 143/2019 и 14/2020), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија(Сл. весник бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018, 35/2019и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и чл.22 и 23 од ЗРО (Сл.Весник бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018, 110/2019и 267/20), Директорот на КЈП Водовод Кочани, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2021

за прием на работници на неопределено време

КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на неопределено време и тоа: 3 (три) извршители од групата на даватели на јавни услуги и 6 (шест) извршители од групата на помошно-технички лица или вкупно 9 (девет) извршители.

I. Од групата на даватели на јавни услуги КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

(1)               1 (еден) извршител за работно место „Утоварач на отпад“, шифра на работно место КДР 03 05 В02 033 во Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад, Сектор Комунална хигиена, со основна нето плата 16.175,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

- со или без работно искуство во струката

Други посебни услови

- физички способен за извршување на задачите

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник-сабота

Дневно работно време: понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00 до 12,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: Ром(ка) 1.

(2)               1 (еден) извршител за работно место „Евидентичар“, шифра на работно место КДР 03 05 Б04 049 во Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад, Сектор Комунална хигиена, со основна нето плата 16.371,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование -  економско , гимназија, техничко

- со или без работно искуство во струката

Други посебни услови

- нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник-петок

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 1.

(3)               1 (еден) извршител за работно место „Одржувач реинекционен систем и мерно регулациони системи“, шифра на работно место КДР 03 05 Б02 066 во Одделение „Пумпна станица“, Сектор Геотерма, со основна нето плата 19.894,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование,

- најмалку две години работно искуство во струката

Други посебни услови

- нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник-петок

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 1.

II. Од групата на помошно-технички лица КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

(1) 1 (еден) извршител за работно место „Работник во пријавница“, шифра на работно место КДР 04 05 А02 007во Одделение за општи и правни работи, Сектор за општи и правни работи,со основна нето плата17.380,00  денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник-петок

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 1.

 (2)  1 (еден) извршител за работно место „Работник хигиеничар за одржување хигиена во деловни простории“, шифра на работно место КДР 04 01 A03 001во Одделение за општи и правни работи, Сектор за општи и правни работи,со основна нето плата16.175,00  денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-посветеност на работата, уредност и чесност

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 1.

(3)  1 (еден) извршител за работно место „Водоинсталатер“, шифра на работно место КДР 04 01 A01 023во Одделение за одржување на канализациона мрежа, градба на нови и реконструкција на постоечки делови од водоводната и канализационата мрежа, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата17.749,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четитигодишно средно образование,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 1.

(4) 1 (еден) извршител за работно место „Компресорист“, шифра на работно место КДР 04 01 A02 041во Одделение за одржување на канализациона мрежа, градба на нови и реконструкција на постоечки делови од водоводната и канализационата мрежа, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата17.380,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 1.

(5)  1 (еден) извршител за работно место „Одржувач на машинска опрема“, шифра на работно место КДР 04 01А01 104 во Одделение Пумпна станица, Сектор Геотерма,со основна нето плата17.749,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование -Машински техничар,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 1.

(6) 1 (еден) извршител за работно место „Електро одржувач и ракувач со пумпи“, шифра на работно место КДР 04 01А01 111 во Одделение Пумпна станица, Сектор Геотерма,со основна нето плата17.749,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование -Електро техничар,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работното време е рамномерно распоредено во неделата со по 8 часа дневно работно време.

Работа во смени.

Користење на 2 (два) последователни слободни дена.

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: Македонец(ка) 1.

III. Огласот се објавува заради зголемениот обем на работа на КЈП „Водовод “ Кочани и поради испразнети работни места по различни основи.

Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица) треба да ги исполнуваат следните општи услови:

-          Да е државјанин на Република Македонија,

-          Активно да го користи македонскиот јазик,

-          Да е полнолетен,

-          Да има општа здравствена способност за работното место,

-          Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

IV. Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица) треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар:

-          Уверение за државјанство,

-          Извод од матична книга на родени,

-          Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,

-          Лекарско уверение за општа здравствена способност,

-          Диплома за завршено соодветно образование и свидетелства,

-          Потврда за работно искуство доколку се бара (документ од АВРМ),

-          Пополнета пријава објавена на ВЕБ страната на КЈП Водовод Кочани.

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју.

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернетстраницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

КЈП Водовод Кочани, Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани, лично или преку пошта.

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат.

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година се: 8 (осум) Македонци и 1 (еден) Ром.

                                                                                                                                        КЈП  „Водовод“ Кочани

                                                                                                                                                         Директор

                                                                                                                                                   Андреј Киров

 

                                                                                                                                        ______________________       

Пријавата може да се подигне од овде                    

**** 

 

 

 

Одлуки за избор на работници на неопределено време по јавен оглас бр. 01/2020 се донесени на ден 11.01.2021. година:

 

1. Метач утоварач 

2.Одржувач на православни гробишта

3. ПК работник во водовод

4.ПК работник во канализација

5. Општ работник

6. Електро одржувач и ракувач со пумпи

7. Утоварач на отпад

 

_______________________________

На ден 12.12.2020 КЈП Водовод Кочани објавува два нови огласи

Прв Оглас

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018, 143/2019 и 14/2020), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија(Сл. весник бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018, 35/2019 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19) и чл.22 и 23 од ЗРО (Сл.Весник бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018, 110/2019 и 267/20), Директорот на КЈП Водовод Кочани, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2020

за прием на работници на неопределено време 

КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на неопределено време и тоа: 6 (шест) извршители од групата на даватели на јавни услуги и 6 (шест) извршители од групата на помошно-технички лица или вкупно 12 (дванаесет) извршители.

I. Од групата на даватели на јавни услуги КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

  3(тројца) извршители за работно место „1.“, шифра на работно место КДР 03 05 В02 037 во Одделение за јавна хигиена, Сектор Комунална хигиена, со основна нето плата 14.945,00 денари,

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

- со или без работно искуство во струката.

Други посебни услови

- физички способен за извршување на задачите

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник-сабота

Дневно работно време: понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00 до 12,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2020 година се: Ром(ка) 1 и Македонец(ка) 2.

  3(тројца) извршители за работно место „Утоварач на отпад“, шифра на работно место КДР 03 05 В02 033 во Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад, Сектор Комунална хигиена, со основна нето плата 14.945,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

- со или без работно искуство во струката

Други посебни услови

- физички способен за извршување на задачите

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник-сабота

Дневно работно време: понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00 до 12,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2020 година се: Македонец(ка) 3.

II. Од групата на помошно-технички лица КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

  2 (двајца) извршители за работно место „Одржувач на православни гробишта“, шифра на работно место КДР 04 01 А03 027во Одделение за гробишта, Сектор Градско зеленило и гробишта,со основна нето плата 14.945,00  денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - сабота

Дневно работно време: од понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00-12 часот,

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2020 година се: Македонец(ка) 2.

  1 (еден) извршител за работно место „ПК работник“, шифра на работно место КДР 04 01 A03 011во Одделение за одржување и реконструкција на водоводна мрежа, баждарница и нови приклучоци, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.945,00  денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2020 година се: Македонец(ка) 1.

  1 (еден) извршител за работно место „ПК работник“, шифра на работно место КДР 04 01 A03 011во Одделение за одржување на канализациона мрежа, градба на нови и реконструкција на постоечки делови од водоводната и канализационата мрежа, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.945,00  денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2020 година се: Македонец(ка) 1.

$1   1 (еден) извршител за работно место „Општ работник“, шифра на работно место КДР 04 01 A03 031во Одделение за одржување на канализациона мрежа, градба на нови и реконструкција на постоечки делови од водоводната и канализационата мрежа, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.945,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2020 година се: Македонец(ка) 1.

  1 (еден) извршител за работно место „Електро одржувач и ракувач со пумпи“, шифра на работно место КДР 04 01 А01 111 во Одделение Пумпна станица, Сектор Геотерма,со основна нето плата 16.519,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование -Електро техничар,

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работното време е рамномерно распоредено во неделата со по 8 часа дневно работно време.

Работа во смени.

Користење на 2 (два) последователни слободни дена.

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2020 година се: Македонец(ка) 1.

III. Огласот се објавува заради зголемениот обем на работа на КЈП „Водовод “ Кочани и поради испразнети работни места по различни основи.

Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги исполнуваат следните општи услови:

-          Да е државјанин на Република Македонија,

-          Активно да го користи македонскиот јазик,

-          Да е полнолетен,

-          Да има општа здравствена способност за работното место,

-          Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, должност или дејност.

IV. Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар:

-          Уверение за државјанство,

-          Извод од матична книга на родени,

-          Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,

-          Лекарско уверение за општа здравствена способност,

-          Диплома за завршено соодветно образование и свидетелства,

-          Потврда за работно искуство доколку се бара (документ од АВРМ),

-          Пополнета пријава објавена на ВЕБ страната на КЈП Водовод Кочани.

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју.

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернетстраницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

КЈП Водовод Кочани, Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани, лично или преку пошта.

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат.

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2020 година се: 11 (единаесет) Македонци и 1 (еден) Ром.

Пријавата за вработување може да ја симнете од овде

                                                                                     КЈП  „Водовод“ Кочани

                                                                                                 Директор

                                                                                            Андреј Киров

______________________                                                                                  ______________________   

Втор оглас 

 

Повик за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

Проект за третман на отпадни води - Кочани,

Тендер за Тренинг и поддршка на развојот на Менаџментот од средно ниво и Тим билдингза КЈП Водовод Кочани

Овој повик за понуди се објавува од EBP Schweiz AG во име на Комуналното Јавно Претпријатие Водовод од Кочани.

Целта на овој повик е да се обезбеди и спроведе:

·         Програма за Мотивација и Тим билдинг за вработените во КЈП Водовод.

·         Програма и обуки за менаџментот од средно ниво

·         Процес за трнспарентно поставување на менаџери на средно ниво со различни методи на селекција

Оваа набавка е дел од Проектот за третман на отпадни води во Кочани, кој заеднички го спроведуваат и финансираат Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања (СЕКО), КЈП Водовод Кочани и Општина Кочани.

Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања (СЕКО) и КЈП Водовод Кочани ги повикуваат понудувачите да дадат правилно потпишани и заверени понуди.

Набавката се спроведува според Упатствата за набавки на СЕКО. Понудувачите немаат право на жалба.

Понудите мора да се достават до 22 Јануари 2021 година 12:00 часот по средноевропско време, на следната адреса: Архива на Комуналнo Јавнo Претпријатие Водовод, ул. Д-р Николиќ бр. 64 - 2300 Кочани, Општина Кочани, Република Северна Македонија.

Понудите добиени по крајниот рок за доставување ќе бидат вратени неотворени до понудувачот.

Отворањето на тендерот е од јавен карактер и ќе се одржи на 22 Јануари 2021 година во 12:15 ч. Од отварањето ќе се подготви протокол кој ќе биде доставен до сите понудувачи.

Целосната тендерска документација заедно со анексите ќе биде обезбедена бесплатно за сите понудувачи во електронска форма. Барањата треба да бидат испратени на е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. со копија до Г-дин Рето Булер ( емаил Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ) и Г-ѓа Јулијана Лапевска ( емаил Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ).

Секое прашање во врска со Проектната задача може да биде упатено во писмена форма до КЈП Водовод Кочани (е-пошта Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ) и со копија до Јулијана Лапевска (е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ). Краен рок за поставување прашања е 08 Јануари 2021 година.

 

 

______________

Согласно чл.70 од Законот за Енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019) и Одлуката бр. 02-204/2 од 04.06.2020 год. донесена од страна на Управниот одбор на КЈП Водовод Кочани, Директорот на КЈП Водовод Кочани објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

I.ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

            Предмет на јавниот повик е продажба на вишок на произведена електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „WTE Мојанци Солар“ , со вкупна инсталирана моќност од 452,62 kW .

 

Точка на испорака е дистрибутивната мрежа на ЕВН – Македонија АД – Скопје.

 

КЈП Водовод Кочани е зачленет во балансната група на еден од снабдувачите во Република Македонија за снабдување со електрична енергија до 30.06.2021 год.

 

Период на продажба на електрична енергија ќе биде во времетраење од денот на потпишување на договорот до 30.06.2021 год.

II.ПРАВО НА УЧЕСТВО

            Право на учество на јавниот повик по пат на прибирање на понуди имаат правните лица, кои се регистрирани како снабдувачи на електрична енергија или како трговци на електрична енергија на пазарот на електричната енергија, операторот на електро преносниот систем и операторите на електродистрибутивните системи.

III.УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

            Заинтересираните правни лица поднесуваат понуда со кочечна цена, во затворен плик за учество на јавниот повик во писмена форма комплетирана со следните документи:

 

$11.     Понуда со конечна цена

 

Понудата треба да биде заверена и потпишана од страна на одговорнотолице на понудувачот која се доставува во затворен плик со ознака "НЕ ОТВАРАЈ" и со назнака "за објава на продажба на електрична енергија".

 

Понудите за учество на јавниот повик се чуваат во архивата на претпријатието се до нивното комисиско отворање.

 

2. Важечка лиценца за вршење на енергетска дејност, трговија со електрична енергија издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, копија заверена од понудувачот,

 

3. Договор за учество на Пазар на електрична енергија, копија заверена од понудувачот,

 

4. Договор за балансна одговорност, копија заверена од понудувачот,

 

5. Решение за упис во Централен регистар или тековна состојба,

 

6. Уверениеод Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки пропишани со закон,

 

7. Потврда дека не е отворена постапка за стечај,

 

8. Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

 

9. Изјава со која Понудувачот се обврзува дека во целост ќе ги покрива трошоците за балансирање на производителот на електрична енергија(продавачот) и дека ќе ги толерира евентуалните отстапувања во најавите за планираното и пријавено дневно производствo на електрична енергија,

 

10.Документите за позиција 5,6,7 и 8 не треба да бидат постари од шест месеци,

 

   11.Понудите кои не се комплетирани со погоре наведените документи нема да бидат предмет на разгледување и на понудувачите нема да им се дозволи право на учество во постапката.

 

IV.ПОЧЕТНА ЦЕНА

 

            Минималната почетна цена изнесува: 2,122 денариWh.

 

           Понудената цена треба да биде без ДДВ и трошоците за балансирањето ќе ги сноси понудувачот – купувачот.

 

Порамнувањето на отстапувањата помеѓу најавеното и реализираното производство на КЈП Водовод Кочани, откупувачот на електрична енергија, ќе ја надомести на балансно одговорната страна според правилата за порамнување на отстапувањата од Пазарните правила за електрична енергија и врз основа на добиените мерења и извештаи за отстапување од страна на мрежните оператори.

                                                                        V.РОКОВИ

            Понудите за учество на јавниот повик се доставуваат во писмена форма преку архивата на КЈП Водовод, на улица “Д-р Николиќ“ бр.64 2300 Кочани.

             Понудите можат да се достават најдоцна допеток 25.06.2020 година 11.00 часот, кога е закажано и отворањето на понудите.

            Јавното отворање на понудите ќе се одржи на ден 25.06.2020год. со почеток во 11,00 часот, во просториите на управната зградана КЈП Водовод Кочани.

 

VI.ПОСТАПКА

         1. На денот на одржувањето на јавното отворање на понудите, учесниците ќе се легитимираат со лични исправи (лична карта или патна исправа) и уредно полномошно за полномошниците.

 

         2. Постапката може да отпочне доколку се пријавил и еден учесник кој ги исполнил условите дадени во објавата и понудената цена не е пониска од горенаведената цена.

 

         3. Учесникот кој понудил највисока цена од понудувачите ќе се стекне со статус на најповолен понудувач.

 

       4. По завршувањето на успешно спроведената постапка, КЈП Водовод Кочани ќе склучи договор со најповолниот понудувач, во кој што договор детално ќе ги уредат своите меѓусебни односи како што се време на испорака на фактурата, рок на плаќање по фактура (но не повеќе од законскиот рок на плаќање), потоа услови за раскинување на договорот, надоместување на штета доколку настане врз некоја од страните поради неисполнување на условите од договорот и сл.

VII.НАЧИН НА ОГЛАСУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

            Продажбата на електричната енергија се врши со јавен повик по пат на прибирање на понуди и истиот ќе биде објавен во дневните весници кои се издаваат на македонски јазик Нова Македонија и Вечер,во дневниот весник Коха и на официјалната веб страна на КЈП Водовод Кочани – www.vodovodkocani.com.mk.

 

Лице за контакт                                                          КЈП Водовод Кочани  

 

Зоранчо Георгиев

тел.071/226-397или

zoranchogeorgiev@yahoo.com

 

                  Директор

         _________________

           Андреј Киров          

___________

 

Одлуките за  избор  на работници на неопределено време по јавен оглас 2/2019 се:

  

1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “ , одлука

1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, одлука

 

Архива

 

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018198/2018 и 143/2019), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија(Сл. весник бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018 и 35/2019) и чл.22 и 23 од ЗРО (Сл.Весник бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016120/2018 и 110/2019), Директорот на КЈП „Вододвод“ Кочани, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2019

за прием на работници на неопределено време 

КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на неопределено време и тоа: 1 (еден) извршител од групата на даватели на јавни услуги и 1 (еден) извршител од групата на помошно-технички лица или вкупно 2 (двајца) извршители.

I. Од групата на даватели на јавни услуги КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

    1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 050во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација, со основна нето плата 19.127,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен– Биологија, Хемиска технологија, Хемија,

- најмалку три години работно искуство во струката.

Други посебни услови

- нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник-петок

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

II. Од групата на помошно-технички лица КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, шифра на работно место КДР 04 01 A02 019 во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.145,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

-  најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование -Хемиска технологија, Биотехника

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 

III. Огласот се објавува заради зголемениот обем на работа на КЈП „Водовод “ Кочани и потребата од пополнување на погоре наведените работни места.

Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги исполнуваат следните општи услови:

-          Да е државјанин на Република Македонија,

-          Активно да го користи македонскиот јазик,

-          Да е полнолетен,

-          Да има општа здравствена способност за работното место,

-          Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, должност или дејност.

IV. Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар:

-          Уверение за државјанство,

-          Извод од матична книга на родени,

-          Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,

-          Лекарско уверение за општа здравствена способност,

-          Диплома за завршено соодветно образование,

-          Потврда за работно искуство доколку се бара (документ од АВРМ),

-          Пополнета пријава објавена на ВЕБ страната на КЈП Водовод Кочани.

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју.

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернетстраницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

КЈП Водовод Кочани, Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани, лично или преку пошта.

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат.

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: 2 (двајца) Македонци.

                                                            КЈП  „Водовод“ Кочани

                                                                           Директор

                                                                        Андреј Киров

                                                                       ____________________                   

 

________________________________________________________________________

Одлуките за  избор  на работници на неопределено време по јавен оглас 1/2019 се:

 

 

   1(еден) извршител за работно место „Дипломиран инженер за геодезија“   одлука

  1 (еден) извршител за работно место „Одговорен електро инженер“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Одговорен машински инженер“,одлука

   4 (четири) извршители за работно место „Референт-инкасант“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Контролор“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Одржувач на паркови и зеленило“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Метач утоварач“, одлука

  (двајца) извршители за работно место „Одржувач на канализација“, одлука

  1(еден) извршител за работно место „ Возач на лесно возило и средно товарно возило“, одлука

   3(три) извршители за работно место „Чувар-патрола “, одлука

  1(еден) извршител за работно место „Одржувач на православни гробишта“, одлука

 

Одлуките за  неизбор  на работници на неопределено време по јавен оглас 1/2019 се:


1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “ , одлука

1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, одлука

                                                                                   КЈП  „Водовод“ Кочани

                                                                                              Директор

                                                                                          Андреј Киров

                                                                                                                                         _________________     

  

 

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018198/2018 и 143/2019), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија(Сл. весник бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018 и 35/2019) и чл.22 и 23 од ЗРО (Сл.Весник бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016120/2018 и 110/2019), Директорот на КЈП „Вододвод“ Кочани, објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2019

 

за прием на работници на неопределено време

 

 

 

КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на неопределено време и тоа: 11 (единаесет) извршители од групата на даватели на јавни услуги и 8 (осум) извршители од групата на помошно-технички лица или вкупно 19 (деветнаесет) извршители.

 

I. Од групата на даватели на јавни услуги КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

 

(1)               1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 050во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација, со основна нето плата 19.127,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен– Биологија, Хемиска технологија,Технологија на прехрамбени производи,

 

- најмалку три години работно искуство во струката.

 

Други посебни услови

 

- нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(2)               1(еден) извршител за работно место „Дипломиран инженер за геодезија“, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 055во Одделение за технички работи и услуги, Сектор Водовод и канализација, со основна нето плата 19.127,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен– Геодезија,

 

- најмалку три години работно искуство во струката.

 

Други посебни услови

 

- нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(3)  1 (еден) извршител за работно место „Одговорен електро инженер“, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 046во Одделение ,,Пумпна станица,, Сектор Геотерма, со основна нето плата 19.127,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен – Електротехника, Електромашинство, Енергетика,

 

најмалку три години работно искуство во струката.            

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(4)                1 (еден) извршител за работно место „Одговорен машински инженер“, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 045 во Одделение ,,Пумпна станица,, Сектор Геотерма, со основна нето плата 19.127,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен – Машинство,

 

најмалку три години работно искуство во струката.            

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(5)                4 (четири) извршители за работно место „Референт-инкасант“, шифра на работно место КДР 03 05 Б02 075 во Оддел Градски паркинг, Одделение за пласман, продажба и наплата на комунални услуги, Сектор за финансиско и комерцијално работење, со основна нето плата 13.899,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образованиегимназија, економско, техничко,

 

најмалку две години работно искуство во струката.            

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-сабота

 

Дневно работно време: од понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00-12 часот,

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 4.

 

(6)                1 (еден) извршител за работно место „Контролор“, шифра на работно место КДР 03 05 Б02 046 во Оддел за контрола, Одделение за пласман, продажба и наплата на комунални услуги, Сектор за финансиско и комерцијално работење, со основна нето плата 13.899,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образованиегимназија, економско, техничко,

 

најмалку две години работно искуство во струката.            

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(7)                1 (еден) извршител за работно место „Одржувач на паркови и зеленило“, шифра на работно место КДР 03 05 В01 001 во Одделение за градско зеленило, Сектор за финансиско и комерцијално работење, со основна нето плата 12.546,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

 

најмалку една година работно искуство во струката.          

 

Други посебни услови

 

-да знае да ракува со косачка за трева

 

 Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-сабота

 

Дневно работно време: од понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00-12 часот,

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(8)                1 (еден) извршител за работно место „Метач утоварач“, шифра на работно место КДР 03 05 В02 037 во Одд. за јавна хигиена, Сектор Комунална хигиена, со основна нето плата 12.534,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

 

- со или без работно искуство во струката.

 

Други посебни услови

 

- физички способен за извршување на задачите

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-сабота

 

Дневно работно време: понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00 до 12,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Турчин(ка) 1.

 

II. Од групата на помошно-технички лица КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

 

(1)  (двајца) извршители за работно место „Одржувач на канализација“, шифра на работно место КДР 04 01 А01 060во Одделение за одржување на канализациона мрежа, градба на нови и реконструкција на постоечки делови од водоводната и канализационата мрежа, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.514,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование,

 

-  работно искуство не се бара

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 2.

 

(2)  1(еден) извршител за работно место „ Возач на лесно возило и средно товарно возило“, шифра на работно место КДР 04 03 A02 005 во Одделение за одржување и реконструкција на водоводна мрежа, баждарница и нови приклучоци, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.145,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование,

 

-  работно искуство не се бара.

 

Други посебни услови

 

-Ц-категорија

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник - петок

 

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(3)  1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, шифра на работно место КДР 04 01 A02 019 во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.145,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование,Хемиска технологија

 

-  работно искуство не се бара.

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник - петок

 

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(4)                3(три) извршители за работно место „Чувар-патрола “, шифра на работно место КДР 04 02 А03 006во Одделение за општи и правни работи, Сектор за општи и правни работи,со основна нето плата 12.534,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

 

-  работно искуство не се бара.

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време:

 

Работното време е рамномерно распоредено во неделата со по 8 часа дневно работно време.

 

Работа во смени.

 

Користење на 2 (два) последователни слободни дена.

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 3.

 

(5)                1(еден) извршител за работно место „Одржувач на православни гробишта“, шифра на работно место КДР 04 01 А03 027во Одделение за гробишта, Сектор за градско зеленило и гробишта,со основна нето плата 12.534,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

 

-  работно искуство не се бара.

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник - сабота

 

Дневно работно време: од понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00-12 часот,

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

III. Огласот се објавува заради зголемениот обем на работа на КЈП „Водовод “ Кочани и поради испразнети работни места по различни основи.

 

Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги исполнуваат следните општи услови:

 

-          Да е државјанин на Република Македонија,

 

-          Активно да го користи македонскиот јазик,

 

-          Да е полнолетен,

 

-          Да има општа здравствена способност за работното место,

 

-          Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, должност или дејност.

 

IV. Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар:

 

-          Уверение за државјанство,

 

-          Извод од матична книга на родени,

 

-          Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,

 

-          Лекарско уверение за општа здравствена способност,

 

-          Диплома за завршено соодветно образование и свидетелства,

 

-          Потврда за работно искуство доколку се бара (документ од АВРМ),

 

-          Пополнета пријава објавена на ВЕБ страната на КЈП Водовод Кочани.

 

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју.

 

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернетстраницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

 

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

 

КЈП Водовод Кочани, Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани, лично или преку пошта.

 

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат.

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: 18 (осумнаесет) Македонци и 1 (еден) Турчин.

 

Пријавата може да се превземе од овде

 

                                                                                      КЈП  „Водовод“ Кочани

 

                                                                                                  Директор

 

                                                                                               Андреј Киров

 

                                                                                                  _________________                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ