ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

ОГЛАСИ

Согласно чл.70 од Законот за Енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019) и Одлуката бр. 02-332/4 од 18.07.2019 год. донесена од страна на Управниот одбор на КЈП Водовод Кочани, Директорот на КЈП Водовод Кочани објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА отворете овде

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ