ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

ОГЛАСИ

Одлуките за  избор  на работници на неопределено време по јавен оглас 2/2019 се:

  

1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “ , одлука

1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, одлука

 

Архива

 

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018198/2018 и 143/2019), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија(Сл. весник бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018 и 35/2019) и чл.22 и 23 од ЗРО (Сл.Весник бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016120/2018 и 110/2019), Директорот на КЈП „Вододвод“ Кочани, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2019

за прием на работници на неопределено време 

КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на неопределено време и тоа: 1 (еден) извршител од групата на даватели на јавни услуги и 1 (еден) извршител од групата на помошно-технички лица или вкупно 2 (двајца) извршители.

I. Од групата на даватели на јавни услуги КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

    1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 050во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација, со основна нето плата 19.127,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен– Биологија, Хемиска технологија, Хемија,

- најмалку три години работно искуство во струката.

Други посебни услови

- нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник-петок

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

II. Од групата на помошно-технички лица КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, шифра на работно место КДР 04 01 A02 019 во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.145,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

-  најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование -Хемиска технологија, Биотехника

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 

III. Огласот се објавува заради зголемениот обем на работа на КЈП „Водовод “ Кочани и потребата од пополнување на погоре наведените работни места.

Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги исполнуваат следните општи услови:

-          Да е државјанин на Република Македонија,

-          Активно да го користи македонскиот јазик,

-          Да е полнолетен,

-          Да има општа здравствена способност за работното место,

-          Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, должност или дејност.

IV. Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар:

-          Уверение за државјанство,

-          Извод од матична книга на родени,

-          Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,

-          Лекарско уверение за општа здравствена способност,

-          Диплома за завршено соодветно образование,

-          Потврда за работно искуство доколку се бара (документ од АВРМ),

-          Пополнета пријава објавена на ВЕБ страната на КЈП Водовод Кочани.

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју.

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернетстраницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

КЈП Водовод Кочани, Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани, лично или преку пошта.

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат.

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: 2 (двајца) Македонци.

                                                            КЈП  „Водовод“ Кочани

                                                                           Директор

                                                                        Андреј Киров

                                                                       ____________________                   

 

________________________________________________________________________

Одлуките за  избор  на работници на неопределено време по јавен оглас 1/2019 се:

 

 

   1(еден) извршител за работно место „Дипломиран инженер за геодезија“   одлука

  1 (еден) извршител за работно место „Одговорен електро инженер“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Одговорен машински инженер“,одлука

   4 (четири) извршители за работно место „Референт-инкасант“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Контролор“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Одржувач на паркови и зеленило“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Метач утоварач“, одлука

  (двајца) извршители за работно место „Одржувач на канализација“, одлука

  1(еден) извршител за работно место „ Возач на лесно возило и средно товарно возило“, одлука

   3(три) извршители за работно место „Чувар-патрола “, одлука

  1(еден) извршител за работно место „Одржувач на православни гробишта“, одлука

 

Одлуките за  неизбор  на работници на неопределено време по јавен оглас 1/2019 се:


1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “ , одлука

1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, одлука

                                                                                   КЈП  „Водовод“ Кочани

                                                                                              Директор

                                                                                          Андреј Киров

                                                                                                                                         _________________     

  

 

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018198/2018 и 143/2019), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија(Сл. весник бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018 и 35/2019) и чл.22 и 23 од ЗРО (Сл.Весник бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016120/2018 и 110/2019), Директорот на КЈП „Вододвод“ Кочани, објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2019

 

за прием на работници на неопределено време

 

 

 

КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на неопределено време и тоа: 11 (единаесет) извршители од групата на даватели на јавни услуги и 8 (осум) извршители од групата на помошно-технички лица или вкупно 19 (деветнаесет) извршители.

 

I. Од групата на даватели на јавни услуги КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

 

(1)               1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 050во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација, со основна нето плата 19.127,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен– Биологија, Хемиска технологија,Технологија на прехрамбени производи,

 

- најмалку три години работно искуство во струката.

 

Други посебни услови

 

- нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(2)               1(еден) извршител за работно место „Дипломиран инженер за геодезија“, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 055во Одделение за технички работи и услуги, Сектор Водовод и канализација, со основна нето плата 19.127,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен– Геодезија,

 

- најмалку три години работно искуство во струката.

 

Други посебни услови

 

- нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(3)  1 (еден) извршител за работно место „Одговорен електро инженер“, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 046во Одделение ,,Пумпна станица,, Сектор Геотерма, со основна нето плата 19.127,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен – Електротехника, Електромашинство, Енергетика,

 

најмалку три години работно искуство во струката.            

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(4)                1 (еден) извршител за работно место „Одговорен машински инженер“, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 045 во Одделение ,,Пумпна станица,, Сектор Геотерма, со основна нето плата 19.127,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен – Машинство,

 

најмалку три години работно искуство во струката.            

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(5)                4 (четири) извршители за работно место „Референт-инкасант“, шифра на работно место КДР 03 05 Б02 075 во Оддел Градски паркинг, Одделение за пласман, продажба и наплата на комунални услуги, Сектор за финансиско и комерцијално работење, со основна нето плата 13.899,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образованиегимназија, економско, техничко,

 

најмалку две години работно искуство во струката.            

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-сабота

 

Дневно работно време: од понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00-12 часот,

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 4.

 

(6)                1 (еден) извршител за работно место „Контролор“, шифра на работно место КДР 03 05 Б02 046 во Оддел за контрола, Одделение за пласман, продажба и наплата на комунални услуги, Сектор за финансиско и комерцијално работење, со основна нето плата 13.899,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образованиегимназија, економско, техничко,

 

најмалку две години работно искуство во струката.            

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(7)                1 (еден) извршител за работно место „Одржувач на паркови и зеленило“, шифра на работно место КДР 03 05 В01 001 во Одделение за градско зеленило, Сектор за финансиско и комерцијално работење, со основна нето плата 12.546,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

 

најмалку една година работно искуство во струката.          

 

Други посебни услови

 

-да знае да ракува со косачка за трева

 

 Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-сабота

 

Дневно работно време: од понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00-12 часот,

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(8)                1 (еден) извршител за работно место „Метач утоварач“, шифра на работно место КДР 03 05 В02 037 во Одд. за јавна хигиена, Сектор Комунална хигиена, со основна нето плата 12.534,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

 

- со или без работно искуство во струката.

 

Други посебни услови

 

- физички способен за извршување на задачите

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-сабота

 

Дневно работно време: понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00 до 12,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Турчин(ка) 1.

 

II. Од групата на помошно-технички лица КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

 

(1)  (двајца) извршители за работно место „Одржувач на канализација“, шифра на работно место КДР 04 01 А01 060во Одделение за одржување на канализациона мрежа, градба на нови и реконструкција на постоечки делови од водоводната и канализационата мрежа, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.514,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование,

 

-  работно искуство не се бара

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник-петок

 

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 2.

 

(2)  1(еден) извршител за работно место „ Возач на лесно возило и средно товарно возило“, шифра на работно место КДР 04 03 A02 005 во Одделение за одржување и реконструкција на водоводна мрежа, баждарница и нови приклучоци, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.145,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование,

 

-  работно искуство не се бара.

 

Други посебни услови

 

-Ц-категорија

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник - петок

 

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(3)  1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, шифра на работно место КДР 04 01 A02 019 во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.145,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование,Хемиска технологија

 

-  работно искуство не се бара.

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник - петок

 

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

(4)                3(три) извршители за работно место „Чувар-патрола “, шифра на работно место КДР 04 02 А03 006во Одделение за општи и правни работи, Сектор за општи и правни работи,со основна нето плата 12.534,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

 

-  работно искуство не се бара.

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време:

 

Работното време е рамномерно распоредено во неделата со по 8 часа дневно работно време.

 

Работа во смени.

 

Користење на 2 (два) последователни слободни дена.

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 3.

 

(5)                1(еден) извршител за работно место „Одржувач на православни гробишта“, шифра на работно место КДР 04 01 А03 027во Одделение за гробишта, Сектор за градско зеленило и гробишта,со основна нето плата 12.534,00 денари.

 

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

 

-  најмалку ниво на квалификации I или основно образование,

 

-  работно искуство не се бара.

 

Други посебни услови

 

-нема

 

Распоред на работното време

 

Работни денови: понеделник - сабота

 

Дневно работно време: од понеделник до петок од 07,00-14,00 часот, сабота од 07,00-12 часот,

 

Работни часови неделно: 40

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

 

III. Огласот се објавува заради зголемениот обем на работа на КЈП „Водовод “ Кочани и поради испразнети работни места по различни основи.

 

Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги исполнуваат следните општи услови:

 

-          Да е државјанин на Република Македонија,

 

-          Активно да го користи македонскиот јазик,

 

-          Да е полнолетен,

 

-          Да има општа здравствена способност за работното место,

 

-          Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, должност или дејност.

 

IV. Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар:

 

-          Уверение за државјанство,

 

-          Извод од матична книга на родени,

 

-          Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,

 

-          Лекарско уверение за општа здравствена способност,

 

-          Диплома за завршено соодветно образование и свидетелства,

 

-          Потврда за работно искуство доколку се бара (документ од АВРМ),

 

-          Пополнета пријава објавена на ВЕБ страната на КЈП Водовод Кочани.

 

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју.

 

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернетстраницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

 

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

 

КЈП Водовод Кочани, Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани, лично или преку пошта.

 

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат.

 

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: 18 (осумнаесет) Македонци и 1 (еден) Турчин.

 

Пријавата може да се превземе од овде

 

                                                                                      КЈП  „Водовод“ Кочани

 

                                                                                                  Директор

 

                                                                                               Андреј Киров

 

                                                                                                  _________________                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ