ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

  

1. Име на организацијата која донираше средства: USAID Ecolinks

Наслов на проектот: Намалување на загубите во системот за водоснабдување на град Кочани

 

2. Име на организацијата која донираше средства: USAID CBI /IOM

Наслов на проектот: Надградба на водоснабдителниот систем на град Кочани со изработка на нов експлоатационен бунар, негово опремување со потопна пумпа и набавка и инсталација на нова дистрибутивна пумпа

 

3. Име на организацијата која донираше средства: USAID CBI / IOM

Наслов на проектот: Подобри комунални услуги, подобра животна средина

 

4. Име на организацијата која донираше средства: USAID CSHI

Наслов на проектот: Реконструкција на дел од водоснабдителниот систем на општина Кочани

 

5. Име на организацијата која донираше средства: Фонд за води на РМ

Наслов на проектот: Изработка на студија за намалување на притисокот во водоснабдителната мрежа

 

6. Име на организацијата која донираше средства: Министерство за ЖСПП на РМ

Наслов на проектот:Еколошка санација и енергетска рационализација на геотермалниот систем „ГЕОТЕРМА“ во Кочани

 

7. Име на организацијата која донираше средства: Министерство за земјоделство на Р.Чешка

Наслов на проектот: Мастер план за реконструкција на водоводната мрежа на град Кочани

 

8. Име на организацијата која донираше средства: USAID SCHI

Наслов на проектот: Набавка на возило за подигање на комунален отпад

 

9. Име на организацијата која донираше средства: USAID CSHI

Наслов на проектот: Набавка на опрема за регулација на притисокот во водоснабдителната мрежа

 

10. Име на организацијата која донираше средства: Министерство за ЖСПП на РМ

Наслов на проектот: Изработка Физибилити студија за проектот Утврдување на потенцијалите и можностите за искористување на обновливите енергетски извори во регионот на Кочанската котлина

 

11. Име на организацијата која донираше средства: Министерство за Транспорт и Врска на РМ

Наслов на проектот: Реконструкција на потисниот цевковод во пумпна станица во Грдовски Орман

 

12. Име на организацијата која донираше средства: Министерство за Транспорт и Врска на РМ

Наслов на проектот: Реконструкција на усисниот цевковод во пумпна станица во Грдовски Орман

 

13. Име на организацијата која донираше средства: Министерство за ЖСПП на РМ

Наслов на проектот: Набавка на контејнери за комунален отпад со зафатнина од 1,1 м3

 

14. Име на организацијата која донираше средства: Министерство за ЖСПП на РМ

Наслов на проектот: Пилот проекти за искористување на обновливите енергии во регионот на Кочанската котлина

 

15. Име на организацијата која донираше средства: АДА Австриска агенција за меѓународна соработка

Наслов на проектот: Еколошка санација и енергетска рационализација на геотермалниот систем „ГЕОТЕРМА“ во Кочани

Извадок: Заштита на лежиштето на геотермална вода преку имплементирање на ,,Дублет,, системот.

Со реализацијата на дублет системот ГС Геотерма го зголеми капацитетот со дополнителни 50л/сек гтв, а истата количина со дублет системот без контакт со надворешната околина се реинектира во аквиферот. Со тоа се запазија двата ефекти: енергетскиот и еколошкиот.

 

16. Име на организацијата која донираше средства: КЈП Водовод Кочани

Наслов на проектот: "Изработка на PIN документација ( документирана проектна идеа) за можностите за востановување на енергетскиот систем за искористување на потенцијалот на геотермалната енергија на територијата на општина Кочани,,

 

17. Име на организацијата која донираше средства: Карбон Редукс од Чешката Република

Наслов на проектот: ПДД (Проектна Детална Докумeтнација) 

КОНСТРУКЦИЈА НА БИНАРНА ГЕОТЕРМАЛНА ЕЛЕКТРАНА ВО ГЕОТЕРМАЛНОТО ПОЛЕ ,,ПОДЛОГ-БАЊА,, Кочани, Република Македонија

Извадок: Проектна Задача за интегрирани геофизички истражни работи за оптимизација на микролокација на истражна бушотина со намера за истражување на геотермалните води со високи температури во областа на Кочанското геотермално аквиферно подрачје во Република Македонија

 

18.Име на организацијата која донираше средства: Светска Банка (World Bank)

Наслов на проектот: ,,Реконструкција на дел од водоснабдителната мрежа од средна зона на притисок,,

 

 

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ