ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

РЕ Геотерма - најнови информации

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ ВО СЕКТОРОТ „ГЕОТЕРМА“

ВО ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 2016 / 2017 ГОДИНА

Со одлука на Управниот одбор на КЈП „Водовод“ и согласност од Советот на Општина Кочани цената на геотермалната вода беше намалена за 1,20 денари, односно од досегашните 31,60 ден./м3 геотермална вода се намали  на 30,40 ден./м3.

Грејната сезона 2016/2017 година Секторот „Геотерма“ ја заврши со подобри резултати во однос на претходната 2015/2016 сезона, односно со зголемена експлоатација на геотермална вода за 28,71%. Ова се должи надолгата и  ладната зима.

Во 2016 / 2017 година Геотерма има приклучено на системот за греење нови потрошувачи:

$1-       Гирлофс Фриготехна

$1-       Хипотерм

Во грејната сезона 2016 / 2017 година во Секторот „Геотерма“ се набавени нови транспортни пумпи за пумпање на геотермалната вода кон градот, оранжерија „Зелена куќа“ и оранжерија „Агро - Треф“. Со овие транспортни пумписе заменети старите дотраени транспортни центрифугални пумпи. Новите пумпи се енергетски поекономични бидејки работат со фреквентни регулатори, што значи работат со помала фреквенција во зависнст од потрбната количина на геотермална вода која е потребна кај потрошувачите. 

  

 

Април 2016- Завршни работи на управната зграда во РЕ Геотерма

  

Управната зграда на РЕ Геотерма е во завршна фаза. Изработена е фасадата на зградата и се финализираат работите во внатрешните простории.

 

 

Soglasno dogovorot za Javna nabavka sklu~en na 29.09.2015 godina pomegu KJP "Vodovod" i 

"Tehnoimpeks" Skopje vo tek seaktivnosti na  izrabotka na fasadata na upravnata zgrada na RE Geoterma Dolni Podlog i vnatre{noto ureduvawe na kancelariskiot prostor (elektri~na insatalacija, grejna instalacija, pregradni zidovi i podni oblogi. 

Dopolnitelno }e se raboti na pristapniot pat i dvorot pred zgradata koj ponatamu }e bide oplemenet so dekorativni sadnici. 

            

  

REKONSTRUKCIJA NA REZERVOAR 

Soglasno Dogovorot sklu~en pome|u KJP "Vodovod" Ko~ani i firmata "Makprom-AKZ" Dooel  Ki~evo izvr{ena e rekonstrukcija i za{tita na Distrиbutivniot rezervoar za geotermalna voda vo Dolni Podlog. Vakviot operativen zafat e napraven na baza na realnata zagri`enost na stru~nite lica vo RE Geoterma za sostojbata vo koja se nao|a distributivniot rezervoar. Izvr{eno e ~istewe, peskarewe, zavaruvawe na puknatini i nanesuvawe na nova antikorozivna za{tita na rezervoarot.

10719385 10204695421726836 742219924 n 10723312 10204695443727386 1378349354 n

 

10716112 10204695445287425 740167152 n10719563 10204695443647384 145197499 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANACIJA NA PREMIN (CEVKOVOD) PREKU KO^ANSKA REKA

Poradi nadminuvawe na {tetata napravena za vreme na nevremeto so zgolemeniot vodostoj na Ko~anska reka, izvr{ena e sanacija na potporniot most na cevkovodot od eksploatacioniot bunar EB-2 Dolni Podlog

DSC 0403

DSC 0404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архива

Во рамките на проектот ,,Иновативно искористување на ниско-температурните геотермални ресурси во земјите на Југоисточна Европа,, стручниот тим на КЈП ,,Водовод,,  РЕ Геотерма, во состав Љупчо Гаштеовски, Димитар Димитровски, Радица Николовска и Ване Симеонов, со подршка на директорот Љупчо Папазов, изготвија интересна презентација за ,,Геотермалниот потенцијал на Кочанската котлина,,. Презентацијата успешно се изложи пред проектните партнери од Италија, Словенија, Хрватска, Унгарија, Србија, Бугарија, Романија и другите присутни гости, на ден 28 Ноември 2013 година, во хотелот ,,Национал,,во Кочани.

 

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ