ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

РЕ Градско зеленило - општи податоци

РАКОВОДИТЕЛ

Зоран Стоилков 


Основни задачи на РЕ “Градско зеленило и Гробишта”  се одржување на зеленилото во градот како и планирање на нови зелени површини како и  уредување и одржување на православните градски гробишта, погребални услуги и градската капела

РЕ “Градско зеленило и Гробишта”  врши и периодично одржување на:

- дел од локалните патишта Мојанци-Грдовци, Грдовци-Прибачево, Прибачево-Оризари и Грдовски Пат.

-на споменикот на слободата (Локубија)

-на патот накај брана Градче со кастрење на вегетацијата од двете страни на патот.

-зелената површина околу споменикот на Никола Карев кај с.Тркање.

Во активностите што ги извршува се вбројува и одржувањето на зелените површини кај станбените комплекси Сиви Дом и Атомски згради, како и одржување на коритото на Оризарска Река.

Во рамките на оваа работна единица функционираат два сектора и тоа: 

•Сектор: Уредување и одржување на градско зеленило

•Сектор: Уредување и одржување на православни градски гробишта  

Површината на зеленило во Кочанска река е 65000м2. Вкупната површина со градско зеленило која е предмет на одржување на оваа работна единица во градот и околните населени места изнесува:

•Површини под трева-----------------------------------------       115220 м²

•Цветни површини---------------------------------------------             750 м²

•Зимзелени дрвја----------------------------------------------             230бр.

•Листопадни дрвја---------------------------------------------          1680 бр.

•Зимзелени грмушки------------------------------------------            250 бр

•Листопадни грмушки-----------------------------------------             100бр.

•Живи оград -----------------------------------------------------             585 м

•Фонтани----------------------------------------------------------              19 бр.

•Клупи -------------------------------------------------------------             275бр.

•Алпиниуми------------------------------------------------------               13 бр.

•Сопствен расадник------------------------------------------             2000 м²

•Расадно цвеќе ------------------------------------------------          10000 бр.  

Секторот за уредување и одржување на градските православни гробишта е одговорен за простор кој опфаќа вкупна површина од 5 ха. Во рамките на овој сектор припаѓа и работењето на Градската капела со следниот капацитет за работење.  

•Во секторот Гробишта има две работни групи:

•Група за одржување - Расчистување на смет, косење на трева, кастрење на дрва

•Група за уредување на градежен дел - Бетонирање гробни места, бетонирање патеки, градежна реконструкција на стари гробни места.

•Паркинг простор од 2000 м²

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ