ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

РЕ Водовод и Канализација - најнови информации

Во рамките на проектот ,, Управување со намалување на загуби на вода во земјите на Југоисточна Европа“ реализирана од ГИЗ- Германска интернационална соработка  и Швајцарската агенција за соработка и развој КЈП Водовод-Кочани избран како пилот проект доби Опрема за детекција на скриени дефекти во вредност од 35000 евра.

 

$11.0  Hydrolux HL 5000 PRO Set 

 - Геофон

$12.0  Correlux C-3 Standard                     

   - Корелатор

$13.0  Leo Record SEWAD 30                    

   - Логер за притисок во алуминиумско куќиште 3 броја

$14.0  vLoc Pro2 System Signal Direction    

-  Трасер за метални цевки

$15.0  FLUXUS F601                                    

  - Ултразвучен протокомер

$16.0  Thickness gauge TN-230-01            

- Мерач на дебелина на ѕид

$17.0  Pipe Pecker RSP 3                            

  -   Генератор за неметални цевки

$18.0  VM 880 Slide rod locator                  

 -    Локатор за метални капи за вентили и капаци на шахти

$19.0  Mobile Mapper 20                              

 -    Мобилен ГПС мапер

$110.0       Nedo No. 703112                          

 -     Тркало мерач на должина

 1.0 Hydrolux HL 5000 PRO Set        - S 2   3.0 Leo Record SEWAD 30-      3 3 

 

5.0 FLUXUS F601-Gapt aGa    9.0Mobile Mapper 20-  a 1 

Arhiva

Rabotnata Edinica  ,,Vodovod i Kanalizacija,, pri KJP ,,Vodovod,, Ko~ani navremeno i profesionalno gi otstranuva defektite koi se pojavuvaat na vodovodnata i kanalizacionata mre`a. Vo prodol`enie sliki i tekst od pogolemite izvedbeni raboti na ova RE.

Popravka na glaven cevkovod  F-200 vo Ko~anska reka koj gi snabduva selata Gorni i Dolni Podlog, Mojanci, Trkawe i Bawa.

slika1 slika 2 

Popravka na defekt  nastanat pri iskop na atmosferska kanalizacija.

slika 4 slika 5

 Popravka na glaven cevkovod F-508 od Grdovski Orman do Fabrika za voda.

 slika 6 slika 7

slika 8 slika 9

Popravka na glaven cevkovod za visoka zona i s.Beli  F-150 na ulica Dimitar Lazarov.

 slika 10 slika 11

Otstranuvawe na defekt vo selo Bawa.

 slika 12 slika 13 

Otstranuvawe na defekt vo krugot na gradskata bolnica F-80.

 slika 14 slika 15

slika 16 slika 17 

Postavuvawe na nova linija vo selo Gorni Podlog.

slika 19 slika 18

 

КЈП ,, Водовод“-Кочани со сопствени средства изврши промена на дел од пумпните агрегати во Пумните станици: Оризари, Бели, Хидрофор- Висока зона како и Пумпни агрегати за сервисна вода за хлор во Фабрика за вода и Пумпни агрегати за хлорирање и филтрација во Објект Градски Базент. Со инсталирањето на овие пумпни агрегати значително е подобрена ефикасноста т.е. агрегатите се со помала моќност и е постигната заштеда во потрошувачката на електрична енергија од 30-50 %. 

 pumpa1  pumpa2

pumpa3

КЈП ,, Водовод“-Кочани во месноста викана ,,Прокарка“ продолжува со изградбата на колекторските системи за фекални и атмосферски отпадни води.

      

 

КЈП ,, Водовод“-Кочани отпочна со изградбата на фекални отпадни води на влезот од градот (Мало Стопанство).

                    

РЕ ,,Водовод и Канализација,, успешно ги реализираше договорите со KfW банката   

 Замена на шест пумпи во Главните пумпни станици (три во Пумпната станица ,, Грдовски орман “ и три во Препумпната станица  ,, Стар Филтер“)

pumpi stari             пумпи нови

 

stari pumpi grdovci

             

     Замена на 632 куќни водомери , 24 комбинирани водомери со далечинско отчитување и замена на 320 метри Ф 200 цевковод во с. Долни Подлог.

$   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

     Изградба на седум мерни шахти за мерење на проток и притисок од кои две со регулација со автоматски електро вентили, Проширување и надградба на SCADA системот за мониторинг и управување на водоводниот систем со седумте новоизградени и две постоечки мерно управувачки шахти

 


                                               

-          Завршена е и делумната замена на главниот цевковод од П.С. ,, Грдовци “ до

,,Препумпната станица“  во должина од 1305 метри Ф 500.

Во делот на градежни оперативни работи:

-          Изградена е дел од атмосферската канализација ( со должина од 500 метри Ф 315) во месноста викана ,, Прокарка“

-          Извршени се 26 приклучоци на водоводна и канализациона мрежа. 

 

ПОСТАРИ ВЕСТИ

На 24.04.2013година, еден месец пред предвидениот рок, комплетнo и успешно е реализиран Проектот КОЧ-2 ,,Замена на пумпи“ во главната пумпна станица П.С. ,, Грдовски орман“ и Препумпната станица (стар филтер). Заменети се вкупно шест пумпи:

 

 

-три во главната пумпна станица П.С. ,, Грдовски орман“

- три во Препумпната станица (стар филтер).                                        


Замената на пумпите ќе обезбеди годишна заштеда на електрична енергија од 43 000 евра и зголемен капацитет на вкупната испумпана количина на вода за 11 %.

 

 

 

pumpi stari

пумпи нови

 

 ***************************************************************************************

 

Поставување на цевковод за с. Бање

 Продолжуват работите на Месноста Прокарка

Започнува реализација на проектот со средства од KfW банката

 

          Поради неможноста од присуство на подземни води да се санира дефектот за с. Бање беше неминовно да се пристапи кон изведба на нов цевковод Ф 110 со Л=1100 метри од Полиетилен. Реализацијата на истиот траеше околу десетина дена и истиот беше пуштен во функција на 27.09.2012 година.

  

******************************************************************************************

Прокарка: КЈП ,, Водовод“-Кочани е при крај со реализацијата на поставувањето на водоводна и канализациона мрежа во месноста бикана ,, Прокарка“.

Средна зона на притисок: Како дел од проектот: ,, Реконструкција на дел од мрежата на средна зона на притисок“ и главните линии беа поставени во 2010 и 2011 година, за приклучување на крајните корисници на оваа мрежа останаа само корисниците на улицата ,, Цар Самоил“ чие приклучување ќе се заврши во почетните месеци од 2013 година.

Кредит од kfwБанка во износ од 720.000 евра за реконструкција на водоводниот систем. Веќе е во тек потпишувањето на договорите со изведувачите и од наредниот ден започнува реализацијата на реконструкцијата на водоводниот систем во четири дела и тоа:

-          Замена на дел од главниот челичен потисен цевковод Ф 500 во должина од 1,3 км (со најчести дефекти и прекини на главниот довод на сирова вода од П.С. Грдовци ) со Ф 500 од дуктил во износ од 330.000 евра.

-          Замена на старите неефикасни пумпи со нови поефикасни во главните пумпни станици во износ од 200,000 евра и тоа:

П.С. Градовци – три пумпи

Препумпна станица (стар филтер) –три пумпи 

-          Надградба на постоечката водоводна-мерно регулациона опрема ( изградба на нови шахти со протокомери, мерачи на притисок и регулатори на проток и притисок на најбитните делници во водоводниот систем ) како и надградба на SCADA системот за мониторинг и управување во износ од 102,000 евра

-          Инсталација на 24 комбинирани водомери кај поголемите потрошувачи на вода со далечинско отчитување како и инсталација на 632 волуметриски куќни водомери од класа ,,D“ со цел поефикасно и поточно мерење и намалување на загубата на вода кај крајните корисници во износ од 70.000 евра

Замена на цевковод од 360 метри во с. Долни Подлог кој е подложен на чести дефекти во износ од 18.000 евра.

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ