ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2022

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021

ТРЕТ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ ДО 30.06.2021

ВТОР КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021

ПРВ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 

ДОГОВОР СО ОПШТИНА КОЧАНИ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА КЈП ВОДОВОД

СТАТУТ НА КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2020

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2020

ПОДНЕСЕНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2020

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА 2020

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ ЗА 2020

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ ДО 30.06.2020

ТРЕТ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2020

ВТОР КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2020

ПРВ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2020

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2019

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА 2019

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ ЗА 2019

ТРЕТ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2019

ВТОР КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2019

ПРВ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2019

ПОДНЕСЕНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2019

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019

ПОДНЕСЕНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2018

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 2018

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ