ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

КЈП „Водовод“ Кочани е јавно претпријатие основано од страна на општина Кочани. Како јавно претпријатие спаѓа во групата на иматели на информации, согласно законот за слободен пристап на информации од јавен карактер (сл. вес.на РМ 13/06). ке дадеме листа на информации, за кои сметаме дека потребно е да се достапни до јавноста.

- Цена на м3 потрошена вода за -домакинства- 46,47 ден, за стопанството -56,00 ден
- Цена за приклучок на водоводната мрежа - група- домакинства заедно со работна рака за монтажа на водоводна мрежа и монтажа на водомер-7320 ден, група- правни лица кои се бават со производство -основна такса со работна рака за монтажа на водоводна мрежа и монтажа на водомер 39 180 ден, група- правни лица кои не се бават со производство -основна такса со работна рака за монтажа на водоводна мрежа и монтажа на водомер10860 ден
- Висина на долгот поединечно за секој потрошувач на вода;
- План и време на читање на водомерите за потрошена количина на вода- од 1до 10 ти во месецот секој месец ;
- За денот и часот на прекинот на водата;

-Цена на м3 за канализација за домаќинства е-20,03 ден, а за правни лица -27,84ден.

-Цена на м3 за пречистување на отпадна вода за домаќинства и за правни лица е-15,17ден.


- Цена за изнесување на сметот за м2

  • за домакинства
  • станбен простор 1,80ден по м2
  • дворна површина 0,50ден по м2
  • за корисници од стопанството
  • деловно-станбена површина 3,50 ден по м2
  • деловно-продажна површина 6,30 ден по м2
  • дворна површина за фирми 1,50ден по м2

- План и програма за изнесување на сметот за Кочани, пооделно за сите улици; - посебен документ
- Начин и место на плаќање за комуналните услуги;

 

- Цена на геотермалната вода- 33,68 ден/ м3;


- Одговорни лица и телефони за дефект на водоводната и канализационата мрежа;
- Одговорно лице и телефон за вршење на погребни услуги;
- Одлуките донесени од управниот одбор на КЈП „Водовод“ Кочани;
- Организациона поставеност на претпријатието согласно со статутот;

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

1.Тодор Кушевски вработен во КЈП „Водовод“ Кочани - Раководител на Биро за развој и истражување. Тел. 071/226-392, 033/279-122, 033/271-236.

 

Службено лице за прием на пријави од укажувачи, и обезбедување на заштита на лични податоци на укажувачите:

1. Ксенија Басовска, вработена во КЈП ,,Водовод"  Кочани -Раководител на одделение за застапување. Тел:071/215-448, 033/279-101. Решението може да се погледне овде

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ