ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

РЕ Градско зеленило - најнови информации

 Sektorot ,,Gradsko zelenilo i pravoslavni grobi{ta,, vo izminatiot period izvr{i pove}e aktivnosti vo svoite oddelenija: ,,Gradsko zelenilo,, i ,,Pravoslavni grobi{ta,,. 

 Oddelenieto ,,Pravoslavni grobi{ta,, vo ramkite na Gradskite grobi{ta  izvr{i betonirawe na pristapna staza vo dol`ina od 125 metri i vkupna povr{ina od 290m2. Sredstvata za nejzinoto realizirawe bea obezbedeni od sopstveni izvori. Vo idnina se planira ponatamo{no betonirawe na preostanatite pristapni stazi vo Gradskite grobi{ta.

    zele30.06      zele30.06.01

 Oddelenieto,,Gradsko zelenilo,, vo ramkita na svoite aktivnosti izvr{i zasaduvawe na okolu 5000 br. na sezonsko cve}e na razli~ni lokacii vo gradot. Be{e zasadeno cve}e na slednive lokacii:,,Kru`en tek,, na bul:,,Teodosija Paunov,, , na dupliot most na na bul:,,Teodosija Paunov,, , na ,,Kru`en tek,, kaj hotelot ,,Nacional,,, pred ,,Gradsko sobranie,, vo Gradskiot park , na triagolnikot pred ,,Stopanska banka,, i dr.

   zele30.06.02        zele30.06.03

Gi zamoluvame gra|anite na Op{tina Ko~ani da se odnesuvaat posovesno vo odnos na cvetnite i zelenite povr{ini.

Sektorot ,,Gradsko zelenilo; kako del od planiranite aktivnosti za leto 2015 zapo~na so doureduvawe na ,,Gradskiot park,,.Doureduvaweto }e se sostoi od izrabotka na 5 broja na cvekarnici koi }e bidat zasadeni so sezonsko cve}e i  uredeni so hortikulturen materijal(dekorativni drvca i grmu{ki ) kako del od cve}arnicite ke bidat postaveni i 5 dekorativni klupi od sopstvena izrabotka.

       

 

 Во тек се активности за бетонирање на пристапните главни стази  во градските гробишта кои дополнително ке бидат оплемнети со декоративни садници.Средствата за овие активности се обезбедени од  страна  на КЈП,,Водовод,, и се во висина од 650.000,00 ден.

grobista1grobista2

Ureduvawe na kru`en tek na bul,,Todosija Paunov,,

kruzen tok1kruzen tek 3

Izrabotka na `ardiwerii i zbogatuvawe so zelenilo vo Gradski park.

zerterieri1zerterieri2

Nov  drvored od  dekorativni kalemeni sadnici na ul,, Leninova,,

ureduvanje na leninova1leninova1

Ureduvawe na kru`en tek na bul,,Todosija Paunov,,

   Изградени повеќе фонтани и градски зелени површини за разубавување на нашиот град

КЈП Водовод од сопствени средства за разубавување на градот на потегот на мостот пред зградата на Народна Одбрана изгради фонтана, која ќе послужи како дополнителен декор за градот, а особено за посетителите.

Фонтаната ја изработија вработените во Работната Единица ,,Градско Зеленило и Православни Гробишта,,.

 

РЕ Градско зеленило е одговорна за хортикултурно уредување на градот во кои спаѓа и уредување на цветните површини

  

 

РЕ Градско зеленило ги изработува и одржува фонтаните во градот

  

 

РЕ Градско зеленило се грижи за одржување на веќе постоечките дрвореди при што засадува и нови дрвореди. Оваа година беше подигнат нов дрворед на ул. Маршал Тито

 

 

Освен за активностите за кои е формирана оваа РЕ се грижи и за потребите за одржување и уредување на зеленилото на институциите од локален карактер

 

                                                            Пред                                                                 Потоа

 

 

 

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ