ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

 

                                                                                       

 

 

 


 

 

 

ДОГОВОР СО ОПШТИНА КОЧАНИ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА КЈП ВОДОВОД

СТАТУТ НА КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2020

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2020

ПОДНЕСЕНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2020

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА 2020

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ ЗА 2020

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ ДО 30.06.2020

ТРЕТ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2020

ВТОР КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2020

ПРВ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2020

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2019

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА 2019

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ ЗА 2019

ТРЕТ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2019

ВТОР КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2019

ПРВ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2019

ПОДНЕСЕНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2019

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019

ПОДНЕСЕНА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2018

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 2018

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2017

ПОДНЕСЕНА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ