Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(\1))', to be a valid callback in /home/domain146/public_html/vodovodkocani.com.mk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(0x\1))', to be a valid callback in /home/domain146/public_html/vodovodkocani.com.mk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
ИЗВЕСТУВАЊЕ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ


Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(\1))', to be a valid callback in /home/domain146/public_html/vodovodkocani.com.mk/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'utf8_encode(chr(0x\1))', to be a valid callback in /home/domain146/public_html/vodovodkocani.com.mk/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 ИЗВЕСТУВАЊЕ

Поради пробивање на улица Стево Тодосиевски (Ленинова) настануваат дефекти на приклучните инсталации на срушените објекти и на главната водоводна мрежа поради тоа настануваат чести прекини на водоснабдувањето на улиците: Стево Тодосиевски (Ленинова), Глигор Апостолов Гочо, Брегалничка, Осми Март и Лазар Андонов.

Времетраењето на прекините е во зависност од сериозноста на настанатиот дефект.

Ви благодариме на разбирањето.

                                                                                   КЈП Водовод Кочани

                                                                                   _________________

*****

Апел за рационално користење на водата

Врз основа на податоците на Управата за Хидрометеоролошки работи од каде се најавуваат високи температури кои овие денови ќе достигнат и над 40оC, како и податоците на КЈП ,,Водовод,, Кочани за зголемента потрошувачка на водата, апелираме до граѓаните на град Кочани:

 • рационално да ја користат водата за пиење
 • да избегнуваат наводнување на поголеми површини и непотребно трошење на водата за време на топлите денови 
 • ___________________________

*****

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Во рамките на Follow up како дел од институционалниот развој на КЈП ,,Водовод" во рамките на проектот ,,Третман на отпадни води во Кочани " финансиран од Швајцарската Конфедерација на ден 16.06.2021г. отворен е Центар за односи со корисници.

 

Центарот им нуди на граѓаните на едноставен начин да ги извршуваат сите административни работи, да добиваат информации за комуналните услуги, за склучување на договори за комунални услуги и договори за одложено плаќање, како и да поднесат поплаки или пофалби кон вработените.

 

Со отворање на Центарот за односи со корисници ,,Водовод" ја презеде обврската за понатамошно подобрување на услугите кон корисниците. На корисниците им се нудат подобрени услуги и поквалитетни, со тоа корисниците ќе бидат позадоволни,а со ,,Водовод" ќе го направиме поуспешен.

 

        b4   b10

 

        b   b7 

 

 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани корисници, 

КЈП „Водовод“ - Кочани ви дава можност за брзо и лесно плаќање на сметките како и внесување на состојбите од водомерите. 

За таа цел Комуналното јавно претпријатие на својата официјална веб-страница воведе услуга „Брзо плаќање“, на која граѓаните по електронски пат, на брз и едноставен начин можат да ги платат своите фактури за комунални услуги. 

Втората услуга што ја воведе КЈП „Водовод“ е самостојно внесување на состојбата на броилото, при што корисниците имаат можност да ја внесат состојбата на броилото и да внесат слика од него. Внесувањето на состојбата на броилото може да се направи во период од 15 до 25 во тековниот месец. 

___________

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Врз основа на член 25 од Статутот на КЈП,,Водовод,,Кочани Управниот одбор на КЈП,,Водовод,,Кочани на својата 44-таседница одржана на ден 01.12.2020 година

ја донесе следната:                                                                                                                       О Д Л У К А

       За ослободување од камата за заостанат долг

                      Член 1

СЕ ОДОБРУВА корисниците на услуги на КЈП,,Водовод,,Кочани, физички и правни лица кои имаат заостанат долг за извршени комунални услуги (тужен и

редовен), да го платат без пресметана камата за задоцнето плаќање доколку го платат целосно во предвидениот рок. 

Можноста да се плати долгот без пресметана камата од страна на корисниците е со определено времетраење и тоа од ден 01.12.2020 година до ден 25.12.2020 година. 

По истекот на рокот од став 2 на овој член, оваа одлука престанува да се применува. 

Член 2 

       Одлуката не важи за органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно со Уставот и со Закон и институциите кои вршат

дејности од јавен интерес утврден со закон , а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Северна

Македонија и Општина Кочани, вклучително и Општина Кочани. 

Член 3 

     Каматата за задоцнето плаќање која ќе произлезе во наредната сметка за комунални услуги, а врз основа на извршената уплата на заостанатиот долг до

денот на плаќање, ќе биде финансиски одобрена. 

Член 4 

       Се задолжува Сметководство, Книговодствена служба, Одделение за наплата пласман и продажба и Одделение за застапување со физички и правни

лица за спроведување на оваа одлука. 

Член 5 

       Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.12.2020 година до ден 25.12.2020 година согласно ст.1 и ст.2 од

оваа Одлука. 

 

______________________________________________________

Согласно чл.70 од Законот за Енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019) и Одлуката бр. 02-204/2 од 04.06.2020 год. донесена од страна на Управниот одбор на КЈП Водовод Кочани, Директорот на КЈП Водовод Кочани објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

I.ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

            Предмет на јавниот повик е продажба на вишок на произведена електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „WTE Мојанци Солар“ , со вкупна инсталирана моќност од 452,62 kW .

Точка на испорака е дистрибутивната мрежа на ЕВН – Македонија АД – Скопје.

КЈП Водовод Кочани е зачленет во балансната група на еден од снабдувачите во Република Македонија за снабдување со електрична енергија до 30.06.2021 год.

Период на продажба на електрична енергија ќе биде во времетраење од денот на потпишување на договорот до 30.06.2021 год.

II.ПРАВО НА УЧЕСТВО

            Право на учество на јавниот повик по пат на прибирање на понуди имаат правните лица, кои се регистрирани како снабдувачи на електрична енергија или како трговци на електрична енергија на пазарот на електричната енергија, операторот на електро преносниот систем и операторите на електродистрибутивните системи.

III.УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

            Заинтересираните правни лица поднесуваат понуда со кочечна цена, во затворен плик за учество на јавниот повик во писмена форма комплетирана со следните документи:

1.     Понуда со конечна цена

Понудата треба да биде заверена и потпишана од страна на одговорнотолице на понудувачот која се доставува во затворен плик со ознака "НЕ ОТВАРАЈ" и со назнака "за објава на продажба на електрична енергија".

Понудите за учество на јавниот повик се чуваат во архивата на претпријатието се до нивното комисиско отворање.

2. Важечка лиценца за вршење на енергетска дејност, трговија со електрична енергија издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, копија заверена од понудувачот,

3. Договор за учество на Пазар на електрична енергија, копија заверена од понудувачот,

4. Договор за балансна одговорност, копија заверена од понудувачот,

5. Решение за упис во Централен регистар или тековна состојба,

6. Уверениеод Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки пропишани со закон,

7. Потврда дека не е отворена постапка за стечај,

8. Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

9. Изјава со која Понудувачот се обврзува дека во целост ќе ги покрива трошоците за балансирање на производителот на електрична енергија(продавачот) и дека ќе ги толерира евентуалните отстапувања во најавите за планираното и пријавено дневно производствo на електрична енергија,

10.Документите за позиција 5,6,7 и 8 не треба да бидат постари од шест месеци,

   11.Понудите кои не се комплетирани со погоре наведените документи нема да бидат предмет на разгледување и на понудувачите нема да им се дозволи право на учество во постапката.

IV.ПОЧЕТНА ЦЕНА

            Минималната почетна цена изнесува: 2,122 денариWh.

           Понудената цена треба да биде без ДДВ и трошоците за балансирањето ќе ги сноси понудувачот – купувачот.

Порамнувањето на отстапувањата помеѓу најавеното и реализираното производство на КЈП Водовод Кочани, откупувачот на електрична енергија, ќе ја надомести на балансно одговорната страна според правилата за порамнување на отстапувањата од Пазарните правила за електрична енергија и врз основа на добиените мерења и извештаи за отстапување од страна на мрежните оператори.

                                                                        V.РОКОВИ

            Понудите за учество на јавниот повик се доставуваат во писмена форма преку архивата на КЈП Водовод, на улица “Д-р Николиќ“ бр.64 2300 Кочани.

             Понудите можат да се достават најдоцна допеток 25.06.2020 година 11.00 часот, кога е закажано и отворањето на понудите.

            Јавното отворање на понудите ќе се одржи на ден 25.06.2020год. со почеток во 11,00 часот, во просториите на управната зградана КЈП Водовод Кочани.

VI.ПОСТАПКА

         1. На денот на одржувањето на јавното отворање на понудите, учесниците ќе се легитимираат со лични исправи (лична карта или патна исправа) и уредно полномошно за полномошниците.

         2. Постапката може да отпочне доколку се пријавил и еден учесник кој ги исполнил условите дадени во објавата и понудената цена не е пониска од горенаведената цена.

       3. Учесникот кој понудил највисока цена од понудувачите ќе се стекне со статус на најповолен понудувач.

       4. По завршувањето на успешно спроведената постапка, КЈП Водовод Кочани ќе склучи договор со најповолниот понудувач, во кој што договор детално ќе ги уредат своите меѓусебни односи како што се време на испорака на фактурата, рок на плаќање по фактура (но не повеќе од законскиот рок на плаќање), потоа услови за раскинување на договорот, надоместување на штета доколку настане врз некоја од страните поради неисполнување на условите од договорот и сл.

VII.НАЧИН НА ОГЛАСУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

            Продажбата на електричната енергија се врши со јавен повик по пат на прибирање на понуди и истиот ќе биде објавен во дневните весници кои се издаваат на македонски јазик Нова Македонија и Вечер,во дневниот весник Коха и на официјалната веб страна на КЈП Водовод Кочани – www.vodovodkocani.com.mk.

Лице за контакт                                                                              КЈП Водовод Кочани  

Зоранчо Георгиев

тел.071/226-397или

zoranchogeorgiev@yahoo.com

 

                  Директор

       _________________

               Андреј Киров          

 

 

 

 

 pravnisubjekti

 

СООПШТЕНИЕ

КЈП ,,Водовод,, Кочани ги известува граѓаните дека дефектот на главниот потисен цевковод на водоводната мрежа е отстранет и водата е пуштена низ водоводната мрежа.

Високите зони од градот кои останааа без вода ,наскоро ќе ја добијат, а ниските и средните воопшто немаа прекин.

КЈП,,Водовод,, се извинува за прекинот со водоснабдување и ги повикува корисниците на рационално користење на водата.

КЈП,,Водовод,,Кочани

СООПШТЕНИЕ

Поради дефект на главниот потисен цевковод на водоводната мрежа КЈП,,Водовод,, Кочани ги известува граѓаните дека можно е да има прекин на водоснабдувањето во високата зона на градот. Дефектот е лоциран, и се работи на негово брзо отстранување.

КЈП Водовод се извинува за несаканиот прекин во водоснабдувањето и повикува на трпение и смиреност.

КЈП Водовод 09.04.2020

------------

Соопштение
Поради дефект на главниот потисен цевковод на водоводната мрежа, КЈП „Водовод“ –
Кочани ги известува граѓаните дека ќе има целосен прекин на водоснабдувањето.
Дефектот е лоциран, а службите работат на негово отстранување.
КЈП „Водовод“ се извинува за несаканиот прекин на водоснабдувањето и повикува на
трпение и смиреност.
Кочани,09.04.2020годинаКЈП Водовод Кочани
Соопштение
Поради дефект на главниот потисен цевковод на водоводната мрежа, КЈП „Водовод“ –
Кочани ги известува граѓаните дека ќе има целосен прекин на водоснабдувањето.
Дефектот е лоциран, а службите работат на негово отстранување.
КЈП „Водовод“ се извинува за несаканиот прекин на водоснабдувањето и повикува на
трпение и смиреност.
Кочани,09.04.2020годинаКЈП Водовод Кочани

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Ве известуваме дека можете да ги плаќате онлајн сметките за вода на нашата веб страна.

КЈП Водовод Кочани

----------------- 

И з в е с т у в а њ е 

Почитувани корисници,

       Согласно донесените Одлуки на Владата и Министерството за здравство, а со цел превземање дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од корона вирус, Ве известуваме за следното :

1. Фактурираната количина на вода за месец март 2020 година ќе биде просек од фактурираната количина од претходните три месеци ;

2. Доколку сакате фактурираната количина на вода да биде согласно состојбата на водомерот, Ве молиме прочитајте ја истата и по телефон најдоцна до 25.03.2020 година можете да го информирате реонскиот Читач-инкасант задолжен за Вашиот реон. Воедно, доколку сте во можност да доставите слика од водомерот може да ја доставите на некоја од апликациите на социјалните мрежи (messenger,viber, whats app и др.)

3. Ваквиот начин на фактурирање (просечна потрошувачка) ќе се применува се до укинување на мерките донесени од Владата .

Во продолжение на Ваше располагање се дадени телефоните за контакт на Читачите на Вашиот реон кој со бројка Ви е обележан во секоја фактура за комунална услуга во делот кај податоците за корисник-физичко лице.

1. Горан Стоименов читач надлежен за реон 4,46,35,39 тел.076/362-724;

2. Љупчо Ристов читач надлежен за реон 5,21,25,27, тел. 071/373-959;

3. Симеон Соколов читач надлежен за реон 7 , тел. 078/270-423;

4.Александар Стојмиловски читач надлежен за реон 23,28,48 тел.075/263-209;

5. Александар Филипов читач за реон 26,29,51 , тел.076/776-875;

6. Ванчо Митев читач за реон 1,41 тел. 078/844-983;

7. Благој Захариев одд.за пласман продажба и наплата тел.076/484-207;

8. Центар за односи со корисници 033/279-125

или на официјалниот маил на КЈП,,Водовод,,Кочани  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Ви благодариме за разбирањето.

                                                              КЈП,,Водовод,,Кочани

---------------------------------------------

Почитувани сограѓани, почитувани корисници,

Следејќи ги најновите препораки на Владата за преземање дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот согласно информацијата на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи и на препораките на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, ВИ ПРЕПОРАЧУВАМЕ:

Сите Ваши потреби со службите на КЈП,,Водовод,,Кочани да ги извршувате преку телефон или со електронски пораки(е-маил)

      Плаќањето да го вршите преку електронска наплата на веб страницата на претпријатието ( Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ) или електронските банкарства на Вашите банки.Наплатниот пункт во Центарот за односи со корисниците при КЈП,,Водовод,,Кочани е во функција и во крајна потреба можете да го користите, како и некој од досегашните начини на наплата.

  За сите проблеми да ги контактирате Раководителите при КЈП,,Водовод,,Кочани по телефон и тоа:

Проблеми со водоводни и канализациони инсталации(дефекти, истекувања, нови приклучоци и слично):

Давор Стојмилов 076/484-208 

Проблеми од правна природа (извршувања, тужби, нотарски платни налози, договори опомени и слично):

Ксенија Басовска 071/215-448

Проблеми поврзани за сметките кои ги добивате од КЈП,,Водовод,,Кочани(корекции, грешки, барања и слично)

Лазо Тодоров 076/362-658

Раководителите ќе одговорат на Вашите прашања и проблеми ќе Ве упатат во понатамошните постапки.

Фиксен телефон портирница : 033/279-101 моб.076/362-712

Отворена електронска пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Исто така, Ве известуваме дека Читачите на водомери нема да вршат читање на Вашите водомери кои се наоѓаат во Вашите домови туку само водомери кои се наоѓаат во шахта надвор од Вашите домови. Доколку сакате да добиете сметка со точна состојба на водомерите, истата може да ја пријавите на читачите на водомери, на фиксниот телефон или на раководителот на Пласман продажба и наплата (Лазо Тодоров 076/362-658 или Благој Захариев 076/484-207).

Се надеваме дека ќе ги почитувате нашите препораки, Ви благодариме за разбирањето.

                                                                                                                    КЈП,,Водовод,,Кочани

 -------------

архива

Одлуките за  избор  на работници на неопределено време по јавен оглас 2/2019 се:

  

1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “ , одлука

1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, одлука

____________ 

рз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018198/2018 и 143/2019), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија(Сл. весник бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016; 64/2018 и 35/2019) и чл.22 и 23 од ЗРО (Сл.Весник бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016120/2018 и 110/2019), Директорот на КЈП „Вододвод“ Кочани, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2019

за прием на работници на неопределено време 

КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на неопределено време и тоа: 1 (еден) извршител од групата на даватели на јавни услуги и 1 (еден) извршител од групата на помошно-технички лица или вкупно 2 (двајца) извршители.

I. Од групата на даватели на јавни услуги КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

    1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 050во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација, со основна нето плата 19.127,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен– Биологија, Хемиска технологија, Хемија,

- најмалку три години работно искуство во струката.

Други посебни услови

- нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник-петок

Дневно работно време: 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 1.

II. Од групата на помошно-технички лица КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:

1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, шифра на работно место КДР 04 01 A02 019 во Одделение Фабрика за вода, Сектор Водовод и канализација,со основна нето плата 14.145,00 денари.

Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

-  најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование -Хемиска технологија, Биотехника

-  работно искуство не се бара.

Други посебни услови

-нема

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок

Дневно работно време 07,00-15,00 часот

Работни часови неделно: 40

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: Македонец(ка) 

III. Огласот се објавува заради зголемениот обем на работа на КЈП „Водовод “ Кочани и потребата од пополнување на погоре наведените работни места.

Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги исполнуваат следните општи услови:

-          Да е државјанин на Република Македонија,

-          Активно да го користи македонскиот јазик,

-          Да е полнолетен,

-          Да има општа здравствена способност за работното место,

-          Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, должност или дејност.

IV. Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар:

-          Уверение за државјанство,

-          Извод од матична книга на родени,

-          Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,

-          Лекарско уверение за општа здравствена способност,

-          Диплома за завршено соодветно образование,

-          Потврда за работно искуство доколку се бара (документ од АВРМ),

-          Пополнета пријава објавена на ВЕБ страната на КЈП Водовод Кочани.

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју.

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернетстраницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

КЈП Водовод Кочани, Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани, лично или преку пошта.

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат.

Напомена: Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: 2 (двајца) Македонци.

                                                            КЈП  „Водовод“ Кочани

                                                                           Директор

                                                                        Андреј Киров

                                                                       ____________________                   

Одлуките за  избор  на работници на неопределено време по јавен оглас 1/2019 се:

   1(еден) извршител за работно место „Дипломиран инженер за геодезија“   одлука

  1 (еден) извршител за работно место „Одговорен електро инженер“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Одговорен машински инженер“,одлука

   4 (четири) извршители за работно место „Референт-инкасант“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Контролор“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Одржувач на паркови и зеленило“, одлука

   1 (еден) извршител за работно место „Метач утоварач“, одлука

  (двајца) извршители за работно место „Одржувач на канализација“, одлука

  1(еден) извршител за работно место „ Возач на лесно возило и средно товарно возило“, одлука

   3(три) извршители за работно место „Чувар-патрола “, одлука

  1(еден) извршител за работно место „Одржувач на православни гробишта“, одлука

Одлуките за  неизбор  на работници на неопределено време по јавен оглас 1/2019 се:


1(еден) извршител за работно место „ Одговорен инжинер за лабораторија “ , одлука

1(еден) извршител за работно место „Ракувач на хлор апарати“, одлука

                                                                                   КЈП  „Водовод“ Кочани

                                                                                              Директор

                                                                                          Андреј Киров

                                                                                                                                         _________________     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на член 25 од Статутот на КЈП,,Водовод,,Кочани Управниот одбор на КЈП,,Водовод,,Кочани на својата 23 седница одржана на ден 15.11.2019г. донесе

О Д Л У К А 

За ослободување од камата за заостанат долг 

Член 1 

СЕ ОДОБРУВА корисниците на услуги на КЈП,,Водовод,,Кочани,физички и правни лица кои имаат заостанат долг за извршени комунални услуги (тужен и редовен), да го платат без пресметана камата за задоцнето плаќање доколку го платат целосно во предвидениот рок. 

Можноста да се плати долгот без пресметана камата од страна на корисниците е со определеновреметраење и тоа од ден 20.11.2019година до ден 20.12.2019 година. 

По истекот на рокот од став 2 на овој член, оваа одлука престанува да се применува. 

Член 2 

       Одлуката не важи за органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно со Уставот и со Закон и институциите кои вршат дејности од јавен интерес утврден со закон , а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Северна Македонија и Општина Кочани, вклучително и Општина Кочани 

Член 3

Каматата за задоцнето плаќање која ќе произлезе во наредната сметка за комунални услуги, а врз основа на извршената уплата на заостанатиот долг до денот на плаќање, ќе биде финансиски одобрена.

Член 4

Се задолжува Сметководство, Книговодствена служба, Одделение за наплата пласман и продажба и Одделение за застапување со физички и правни лица за спроведување на оваа одлука. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 20.11.2019 година до ден 20.12.2019 година согласно ст.1 и ст.2 одовааОдлука.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во согласност со одобрението бр.03-1862/2 од 13.09.2019 год. (наш бр.03-403/2 од 16.09.2019 год.) издадено од Општина Кочаниза користење на простор за организирање на панаѓур во Кочани и одлука бр. 02-425/2 од 20.09.2019 год., донесена од Управниот одбор на КЈП Водовод Кочани, за утврдување почетна цена за јавно наддавање за организирање на традиционалниот Кочански панаѓур во 2019 год., Комисијата за спроведување на постапката за јавно наддавање, формирана со одлука бр.02-425/3 од 20.09.2019 год. од страна на Управниот одбор, објавува 

О Г Л А С

за организирање на традиционалниот Кочански панаѓур по пат на јавно наддавање

 1. Традиционалниот Кочански панаѓур ќе се одржи во Кочани на КП бр.15493/1 и КП бр.15493/2, на дел од ул.„Скопска“ што граничи со КП бр.15493/2 и дел од ул.„4-та Македонска бригада“.
 2. Панаѓурот ќе се одржи во периодот од 18.10.2019 год. до 21.10.2019 год. (петок, сабота, недела и понеделник)
 3. Почетната цена за јавното наддавање изнесува 1.550.000,00 ден. + ДДВ, со праг на наддавање минимум 10.000,00 ден.
 4. Јавното наддавање ќе се спроведе на ден 27.09.2019 год. во 11.00 часот во просториите на КЈП Водовод Кочани, ул.Д-р Николиќ бр.64, Кочани.
 5. Право на учество на јавното наддавање имаат сите регистрирани правни субјекти, кои се регистрирани како правен субјект во Централниот регистар, кои немаат обврски спрема КЈП Водовод Кочани и кои ќе уплатат 10% од почетната цена за лицитација до почетокот на самата лицитација.

Уплатата ќе се врши во благајната на КЈП Водовод Кочани или на ж-ска 300050000008715Комерцијална банка Скопје.

 1. На јавното наддавање потребно е да учествуваат минимум двајца учесници-правни лица.

Во случај да не успее јавното наддавање веднаш ќе се објави нов оглас за јавно наддавање, на кое доколку се јави и еден учесник ќе биде реализирано.

Доколку не успее и второто јавно наддавање, организацијата на Кочанскиот панаѓур ќе ја преземе КЈП Водовод Кочани.

 1. На излицитираната цена најповолниот понудувач има обврска да плати и 18% ДДВ.
 2. Излицитираната цена најповолниот понудувач има обврска да ја уплати истиот ден по завршување на лицитацијата, на сметка на КЈП Водовод Кочани.
 3. Со најповолниот понудувач КЈП Водовод ќе склучи Договор, во кој подетално ќе бидат дефинирани правата и обврските на двете договорни страни.
 4. КЈП Водовод Кочани ќе има обврска да ја исчисти и подготви локацијата за непречено организирање на панаѓурот, да спроведе осветлување само на патеките, да обезбеди вода, да обезбеди санитарни чвора и истите да ги одржува и редовно да врши чистење од отпадоци за време на одржување на панаѓурот.
 5. Приклучокот на електрична енергија за забавниот парк не е обврска на КЈП Водовод Кочани, туку на правното лице со кое ќе се склучи Договорот.
 6. Заинтересираните кандидати за подетални информации можат да се обратат на тел. бр.033/279-115.                                                                                                                                            КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ

  

постари објави

И З В Е С Т У В А Њ Е

            Врз основа на одлука бр.02-663/3 од 30.11.2018 год., донесена од страна на Управниот одборприКЈП „Водовод“ Кочани, се известуваат сите корисници на комунални услуги кои имаат заостанат долг за потрошена вода (тужен и редовен) дека им се одобрува да го платат без пресметана камата за задоцнето плаќање.

Можноста да се плати долгот без пресметана камата од страна на корисниците е со определено времетраење, и тоа во периодот од 01.12.2018 год. заклучно со 21.12.2018 год.

       Ваквата можност не важи за органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно со Уставот и со Закон и институциите кои вршат дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Македонија и Општина Кочани, вклучително и Општина Кочани.

Во прилог на ова известување е Одлуката бр. 02-663/3 од 30.11.2018 год.

                                                                            КЈП „Водовод“ Кочани  

Врз основа на одобрението добиено од Општина Кочани бр.03-515/2од 24.09.2018 год. КЈП „Водовод“ Кочани,ја објавува следната:

О Б Ј А В А

 1.          Во периодот од 19.10.2018 до 23.10.2018 год. (петок, сабота, недела, понеделник и   вторник) ќе се одржи традиционалниот Кочански панаѓур.

 2.          Организатор на панаѓурот е КЈП „Водовод“ Кочани.

 3.        Локација на панаѓурот е просторот на КП бр.15493/1 и КП бр.15493/2, како и на дел од  ул.Скопска и дел од ул.4-та Македонска бригада.

 4.        На панаѓурот ќе можат да изложуваат свои стоки сите општествени и приватни правни лица,    малостопанственици, како и индивидуални производители и излагачи на стока.

 5.        Висината на надоместокот за користење на јавните површини ќе изнесува:

-       за I (прва) зона 2.000,00 ден. за 1(еден) метар должен (со вклучен ДДВ од 18% и вклучена електрична енергија), со обврска за закуп на минимум 2(два) метри должни,

-       за II (втора) зона 1.500,00 ден. за 1(еден) метар должен (со вклучен ДДВ од 18% и вклучена електрична енергија), со обврска за закуп на минимум 2(два) метри должни,

-       за закуп на тезга за крофни и на тезга за сендвичара 2.500,00 ден. за 1(еден) метар должен (со вклучен ДДВ од 18% и вклучена електрична енергија), со обврска за закуп на минимум 2(два) метри должни,

-       за закупците на просторот наменет за угостителска дејност 300,00 ден. од м2 (со вклучен ДДВ од 18 % и вклучена електрична енергија), со обврска за закуп на минимум 30 м , и

-       за закупците на просторот за забавниот парк и игри 270,00 ден. од 1(еден) мсо вклучен ДДВ од 18 %.

6.   Плаќањето на надоместокот ќе се врши на жиро сметка на КЈП „Водовод“ Кочани – 300050000008715 при Комерцијална банка или на благајната во КЈП „Водовод“ Кочани.

7.    Подетални информации можат да се добијат во Управата на КЈП „Водовод“ Кочани или на телефонските броеви 033/279-101 и  033/279-115.

Напомена: Организаторот – КЈП „Водовод“ Кочани се иззема од секаква одговорност до колку се врши контрола од страна на инспекциските служби (санитарна, пазаришна и даночна инспекција).     

КЈП „Водовод“ Кочани 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во рамките на 27то издание на културната манифестација ,,Денови на Кочанскиот ориз 2018", КЈП ,,Водовод "Кочани го претстави новото комунално возило ,,канал џет". КЈП ,,Водовод" го доби возилото како донација од швајцарската влада како дел од проектот за изградба на пречистителна станица во Кочани.

Со цел доближување на целите на проектот до граѓаните, беше организирана наградна игра.

Добитници на наградите се:

Катерина Ивановска,Дивна Јанушова и Благица Сабовлевиќ Стоименова.

Добитниците добија торба со лого на проектот за изградба на Пречистителна станица.  

                   vozilo              43210612 1717846638344121 7296919191297196032 n     

СТАРИ ОБЈАВИ

КЈП Водовод Кочани

Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани                                                                                                                                                 

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор, член 37-и од Законот за Јавни претпријатија и чл.22 и 23 од ЗРО, Директорот на КЈП „Вододвод “ Кочани, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 04-437/1

за прием на работник на неопределено време

КЈП Водовод Кочани има потреба од вработување на работник од групата на даватели на јавни услугина неопределено време на следното работно место, со број на извршители: 

1 (еден) извршител за работно место „Одговорен машински инженер“, со шифра на работно место КДР 03 05 Б01 045, во Сектор ИТ и развој, одделение за планирање инвестиции и развој.

Паричен нето износ на плата: 19.717,00 денари

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

$11.       Општи услови:

$1-          Да е државјанин на Република Македонија, 

$1-          Активно да го користи македонскиот јазик,

$1-          Да е полнолетен, 

$1-          Да има општа здравствена способност за работното место, 

$1-          Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, должност или дејност.

 1. Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен-Машинство

- најмалку три години работно искуство во струката. 

Распоред на работното време

Работни денови: понеделник - петок 

Дневно работно време: 07:00 – 15:00 часот 

Работни часови неделно: 40 

Огласот се објавува поради испразнето работно место во КЈП „Водовод “ Кочани. 

Сите кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар:

$1-          Уверение за државјанство, 

$1-          Извод од матична книга на родени, 

$1-    Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,

      $1-          Лекарско уверение за општа здравствена способност,

$1-          Диплома за завршено соодветно образование,

$1-          Потврда за работно искуство

$1-   Пополнета пријава објавена на ВЕБ страната на КЈП Водовод Кочани,  пријавата може да ја симнете ОВДЕ

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју. 

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на интернетстраницата на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

КЈП Водовод Кочани, Ул.„Д-р Николиќ“ бр.64 Кочани, лично или преку пошта. 

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат. 

Напомена:Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за2018 година     се : Македонец(ка) 1.

                                                                                                                                      КЈП „Водовод“ Кочани

                                                                                                                                                         Директор

                                                                                                                                               Андреј Киров

                                                                                                                                                         ______________________                                                                                                                              

Почитувани,

           

            Во сабота на ден 28.04.2018, сабота, околу 13ч намерно е подметнат пожар на градската депонија.

            КЈП Водовод и противпожарната единица реагираше во најкус можен рок пристапи кон гаснење на пожарот и спречување на ширење на истиот.

            Предизвикувањето на пожар е крајно опасно за околината, предизвикува голема еколошка штета, а доколку дојде до неконтролирано проширување материјалните штети се огромни.

            За локализирање на пожарот мораме да праќаме цистерни, да ангажираме работници, да ангажираме механизација и возила, а сето тоа е додатно финансиско оптоварување за КЈП „Водовод“, за Противпожарната служба, за Општината и за граѓаните на Општина Кочани.

            Од еколошки аспект штетата е огромна, се крева дим кој не може да се контролира и неговото простирање зависи од правецот на ветерот.

            Апелираме до сите граѓани неовластено да не влегуваат на градската депонија и во никој случај да не палат оган на истата.

            Исто така доколку било кој граѓанин примети подметнување на пожар на депонијата истото да го пријави во полиција.

                                                                                КЈП Водовод Кочани

И З В Е С Т У В А Њ Е

Во рамки на Кампањата за подигнување на јавната свест, која се спроведува како дел од Проектот за третман на отпадни води- Кочани, финансиран од Швајцарската Влада, една од планираните активности за вклучување на заедницата во проектните активности е организирање на натпревар за лица на возраст од 14-18 години.

Правилата за учество можете да ги видите овде

         28.02.2018год.                                                          КЈП,,Водовод,, Кочани 

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат сите физички и правни лица- корисници на водни услуги од КЈП “Водовод” Кочани дека во следниот период наши овластени работници (контролори) ќе извршат контрола на водоводната мрежа согласно член 29 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води:
“Корисникот на услугата е должен да овозможи пристап на овластен работник на давателот на услугата заради читање на водомери и одржување на водоводниот приклучок, како и за контрола на исправноста на хидрофорските постројки и други уреди чија неисправност може да предизвика штета на уличната водоводна мрежа.
Овластениот работник на овој член е должен да се легитимира.”

             28.02.2018год.                                                      КЈП,,Водовод,, Кочани

  

ПОСТАРИ ОБЈАВИ

И З В Е С Т У В А Њ Е

  Се известуваат граѓаните(учесници во сообраќајот) дека на ден 12.02.2018 год. (понеделник) во периодот од 07.30 до 13.30 часот, од мостот на СОУ Љупчо Сантов  до мостот кај Шопинг центарот ќе има прекин во сообраќајот поради сечење на дрвјата.

07.02.2018год.                                                          КЈП,,Водовод,, Кочани

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, 

Традиционално КЈП,,Водовод,, Кочани за новогодишните празници издава тезги на утврдена локација по цена од 750 денари за тезга  Заинтересираните да се јават во КЈП,,Водовод,, на лицето Лазо Тодоров на тел. 033/279-115 и моб. тел.076/362-658.

Благодариме за соработката.

Со почит                                              КЈП,, Водовод,, Кочани                                                                   

ИЗВЕСТУВАЊЕ

КЈП,, Водовод,, Кочани започна со реализација на проект ,,Две и половина минути до полноќ''  -Иновативен едукативен пристап  кон темите за климатските промени во основните училишта финансиран од страна на ЕРАЗМУС+ Програмата.

Проектот е насочен кон подобрување на знаењата и вештините на наставниците и учениците од основните училишта со цел подобро да ја разберат климатската наука и да се насочат кон климатските промени и потребата од примена на Обновливите Извори на Енергија (РЕС) во и надвор од училницата, како и да развијат добар систем на вештини на размислување за предвидувањата за глобалните климатски промени со потикнување на критички пристап на размислување за главните причини на овој природен феномен.

Проектот вклучува три јавни институции: општина Пештера (Р.Бугарија, Проектен координатор), локална администрација од Лудбрег (Р.Хрватска) и Комунално Јавно Претпријатие ,,Водовод" Кочани од Кочани (Р.Македонија) кои ќе развиjат транснационален стратешки документ за партнерство кој ќе ги опфаќа темите поврзани со климатските промени; три невладини организации со свои експерти: РЕАП ( Р.Бугарија), МАГА (Р.Македонија), и РЕАН (Хрватска) кои ќе бидат вклучени во градење на капацитети и обуки на наставниците; и три пилот основни училишта: Св.Патријарх Ефтимиј (Р.Бугарија), Крсте П. Мисирков (Р.Македонија) и Основно Училиште Лудбрег (Р. Хрватска) кои ќе ги изведуваат пилот активностите низ учење во предметите поврзани со теми за климатските промени и Веб алатки за Отворени Едукативни Извори (ОЕР) на нивните ученици во 2018/2019 училишна година.

Проектот започна со Првиот Транснационален состанок во општина Пештера, Р.Бугарија на 3ти Ноември, 2017г. Состанокот го отвори Градоначалникот на општина Пештера кој притоа одржа кратка прес конференција. За време на состанокот сите партнери потпишаа Договори за Партнерство со Проектниот Координатор, а исто така се дискутираше и за  претстојни активности и задачи. На овој состанок беше формиран Проектен Управен Одбор.

Времетраење на проектот е 24 месеци и е со вкупен буџет од 135 050 Евра.

image2     image3 2 

todor     sonja

 ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани корисници,

КЈП ,,Водовод,, Кочани нуди можност сметките за комунални услуги да се плаќаат online. Пристапот и упатството за користење на оваа можност корисниците можат да ја најдат преку официјалната веб страна www.vodovodkocani.com.mk.

                           Со почит

                           КЈП Водовод Кочани                          30.10.2017

 ПОСТАРИ ОБЈАВИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во прилог извадок од Нацрт-записник од 27-та седница на ВРМ, одржана на 12.09.2017 година, во врска со Точка 45: Предлог- упатство за начинот на постапување на министерставата, другите органи на државна управа и управни организации за време на изборниот процес и Точка 46: Предлог-упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборниот процес.

                               Точка 45    Упатство          Точка 46     Упатство 

                                                                                                  КЈП Водовод Кочани 

 Врз основа на одобрението добиено од Општина Кочани бр.03-454/1од 11.09.2017 год. КЈП „Водовод“ Кочани,ја објавува следната: 

 О Б Ј А В А   

        I . Во периодот од 18.10.2017 до 22.10.2017 год. (среда, четврток, петок, сабота и недела) ќе се одржи традиционалниот Кочански панаѓур. 

       II.     Организатор на панаѓурот е КЈП „Водовод“ Кочани.

    III.   Локација на панаѓурот е просторот на КП бр.15493/1, КП бр.15493/2, на дел од ул.Скопска, дел од ул.Скопска што граничи со КП бр.15493/2 и дел од ул.4-та Македонска бригада.

   IV.   На панаѓурот ќе можат да изложуваат свои стоки сите општествени и приватни правни лица, малостопанственици, како и индивидуални производители на стока. 

       V.     Висината на надоместокот за користење на јавните површини ќе изнесува: 

1-       за (прва) зона 2.000,00 ден. за 1(еден) метар должен (со вклучена електрична енергија), 

1-       за II (втора) зона 1.500,00 ден. за 1(еден) метар должен (со вклучена електрична енергија), 

1-       за закупците на просторот наменет за угостителска дејност 300,00 ден. од м2 (со вклучена електрична енергија), и 

1-       за закупците на просторот за забавниот парк и игри 200,00 ден. од м2. 

VI.      Плаќањето на надоместокот ќе се врши на жиро сметка на КЈП „Водовод“ Кочани – 300050000008715 при Комерцијална банка или на благајната во КЈП „Водовод“ Кочани. 

VII.    Подетални информации можат да се добијат во Управата на КЈП „Водовод“ Кочани или на телефонските броеви 033/279-101 и  033/279-116. 

Напомена: Организаторот – КЈП „Водовод“ Кочани се иззема од секаква одговорност до колку се врши контрола од страна на инспекциските служби (санитарна, пазаришна и даночна инспекција).

      КЈП „Водовод“ Кочани

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Проектот за третман на отпадни води Кочани, на ден 30.08.2017 во 18:00 часот ќе одржи презентација на проектот  во село Мојанци ресторан Венеција. На презентацијата ќе бидат присутни претставници од КЈП Водовод и Општината, претставници на консултантот ЕБП, како и претставници од фирмата изведувач на градежните работи WTE/Жикол. Жителите ќе имаат можност да поставуваат прашања до гореспоменаттие претставници.

Презентацијата е отворена за сите заинтересирани!

             КЈП ,,Водовод,, Кочани

И З В Е С Т У В А Њ Е 

 Се повикуваат граѓаните на Општина Кочани-корисници на услугата за вода од КЈП ,,Водовод,, Кочани на рационално и наменско користење на расположивите количини на вода. Заради моменталните состојби од страна на КЈП Водовод Кочани се преземаат мерки со посета на терен, опомена на лицата и санкционирање на несоодветното користење.

Ви благорадиме на разбирањето.

                                                                                                                                                                                                 КЈП ,,Водовод,, Кочани

ОДЛУКИ ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТНИ МЕСТА ВО КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ

Врз основа на член 21 од Законот за работни односи , член 10 од колективниот договор на ниво на работодавецот КЈП Водовод Кочани, а согласно член 35 алинеа 16 од Статутот на КЈП Водовод Кочани, денес на ден 24.07.2017 година се донесени следниве одлуки за избор на кандидати за работни места во КЈП Водовод Кочани

         ОДЛУКИ види овде                      

         ОДЛУКИ види овде

                КЈП Водовод Кочани                                                       24.07.2017

 И З В Е С Т У В А Њ Е

 Се повикуваат граѓаните на Општина Кочани-корисници на услугата за вода од КЈП ,,Водовод,, Кочани на рационално и наменско користење на расположивите количини на вода. Заради моменталните состојби од страна на КЈП Водовод Кочани се преземаат мерки со посета на терен, опомена на лицата и санкционирање на несоодветното користење.

Ви благорадиме на разбирањето.

                                                                                                                               19.07.2017 god.                                                                      КЈП ,,Водовод,, Кочани

 И З В Е С Т У В А Њ Е

          Се известуваат корисниците на услугата за изнесување на смет од страна наКЈП ,,Водовод,, Кочани, дека можат да набават  пластични канти за отпад со капацитет од 120 литри по цена од 1200  денари. Отплатата на кантите може да се врши одложено на 12 рати, по претходно регулиран Договор. Заинтересираните треба да се пријават во управата на КЈП ,,Водовод,, Кочани.

За подетални информации можат да се обратат на бројот: 033/279-115

    02.02.2017 god.                                                                       KJP,,Vodovod,, Ko~ani     

Архива

Врз основа на одлуката бр.02-175 од 21.03.2017 година, донесена од Управниот одбор на КЈП,,Водовод,,Кочани, за отуѓување –продажба по пат на јавно наддавање –лицитација на основни средства, Комисијата формирана од страна на Управниот одбор со одлука бр. 02-69 од 02.02.2016 год. и одлуката за измена на одлуката за формирање на комисија за спроведување постапка за оттуѓување на основни средства бр.02-288 од 05.08.2016 год., објавува 

О  Г  Л  А  С 

За продажба на основни средства 

по пат на јавно наддавање - лицитација 

Се врши оттуѓување –продажба по пат на јавно наддавање –лицитација на следните основни средства, разделени во групи: 

Прва група 

$11.    Патничко возило ЛАДА - ГТВ, 

                 Втора група 

$11.    Центр. пумпа Ц-3-4 160 М2 бр.604584 (без мотор) – Водовод, 

$12.    Центрифугална пумпа 30 МС 80 

$13.    Центрифугална пумпаС 15 ЦП 16 18 КВ 

$14.    Пумпа за вода С 15-ЦП 16 A(без мотор)– ГТВ, 

$15.    Пумпа за вода 28 МТ 45-3 75 КВ (без мотор) – ГТВ, 

$16.    Пумпа Ц15-ЦП16М3Т бр.95199 15 КВ (без мотор)– Водовод, 

$17.    Пумпа Ц-3-4 160М2 7КВ (без мотор)– Водовод 

 Трета група 

$11.    Потопна пумпа Грундфос СП215-6Е 110 КВ – ГТВ, 

$12.    Потопна пумпа Грундфос СП215-4АЕ во Д-1 – ГТВ, 

$13.     Потопна пумпа Капрари Е8564-612А – Водовод, 

$14.    Потопна пумпа СИМАЦВБУ 080416 7.5 КВ – Водовод, 

$15.    Потопна пумпа УПА 86-6 Меркури 22 КВ – Водовод, 

$16.    Потопна пумпа УПА 86-5 Меркури 22 КВ – Водовод (2 броја) 

$17.    Потопна пумпа М-15М 540-6 бр.06/91 – Водовод, 

$18.    Потопна пумпа ПЛОГЕР (QW)  ЉЊ 81-3+M6-45-2 

$19.    Преносна теренска пумпа 

$110. Мотор од Пумпа Ц-3-4 160М2 7КВ – Водовод. 

$111. Мотор од  Пумпа Ц15-ЦП16М3Т бр.95199 15 КВ – Водовод, 

$112.Мотор од Центр. пумпа Ц-3-4 160 М2 бр.604584 – Водовод, 

$113.Мотор од Пумпа за вода 28 МТ 45-3 75 КВ – ГТВ, 

$114.Електромотор за пумпа 15 КВ 

Четврта група 

            1.Компресор клипен 

                    Петта група 

$11.    Возило Комби Бус 

                 Шеста група 

1. Специјално возило Подизач  Zastava 650– Комунална хигиена, 

                Седма Група 

             1. Термо печка  

$1-       Почетната цена на јавното наддавање изнесува 6,00 денари по килограм. 

$1-       Заинтересираните правни лица можат да извршат увид на средствата кои се предмет на продажба, секој работен ден од понеделник до петок од 7:00 до 15:00 часот, во Стопански двор на КЈП „Водовод“ Кочани. 

$1-       Јавното наддавање ќе се одржи на ден 12.04.2017 година во 12:00 часот во просториите на управата на КЈП ,,Водовод,,Кочани, на ул.,,Д-р Николиќ,, бр.64 Кочани. 

$1-       Заинтересираните правни лица за купување на основните средства кои се предмет на продажба можат да учествуваат на усното наддавање доколку најдоцна еден час пред почетокот на јавното наддавање уплатат учество од 10.000,00 денари. 

$1-       Како доказ правните лица треба да обезбедат ДРД образец и Дозвола за складирање и третман за секундарен отпад, како и доказ дали лицето е даночен обврзник. 

$1-       Уплатата се врши на благајната на КЈП ,,Водовод,, Кочани или на жиро сметка 300050000008715 при Комерцијална банка филијала Кочани. 

$1-       Купувачот е должен да ја положи вкупната цена најдоцна  во рок од 5 дена од денот на продажбата, во спротивно го губи правото на враќање на уплатените средства за учество на јавното наддавање и продажбата ќе се смета за неуспешна. 

$1-       Заинтересираните лица за подетални информации може да се јават на телефон 033/279-101  лок.116  секој работен ден од 07:00 до 15:00 часот. 

Напомена: Продажбата на основните средства се врши по групи и секоја група може да биде купена од различен купувач.

                                            Од Комисијата 

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот„Изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води во Кочани“.

 Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститоротКЈП „Водовод“ од Кочанисо седиште на ул. Д-р Николиќ бр. 64, Кочани достави Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за изведување на Проектот: „Изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води во Кочани“и истата е достапна за увид.Јавнатa расправa по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за проектот: „Изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води во Кочани“, ке се одржи на 7 април 2017 година  (петок), во зградата наопштина Кочани со почеток во 12.00 часот.

Контакт лица:

Консултантска куќа која ја подготви Студијата за оцена на влијание врз животната средина “ДЕКОНС - ЕМА” ДОО од Скопје;  

Лице за контакт: Менка Спировска – експерт за ОВЖС

 моб: тел: 078 252 676 ;   е-маил:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Министерство за животна средина и просторнио планирање

 бул. “Гоце Делчев” бр. 18, 1000 Скопје

Александар Петковски – Помошник раководител на Сектор за животна средина     

бул. “Гоце Делчев” бр. 18, 1000 Скопје,

 тел: 076455460;

е-маил:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 Сашо Секуловски – Помошник раководител

 Сектор за комуникација со јавноста

ул. ”III Македонска бригада” бр.10а тел. 02 3215-320

е-маил:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Информација за објавување на јавна расправа

  И З В Е С Т У В А Њ Е

Врз основа на член 90 став 1 алинеја 3 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/2015129/2015и 39/2016) и член 4 од Правилникот за содржина на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проект, на решението за потребата на оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието врз животната средина и на решението со кое дава согласност или се одбива спроведувањето на проектот, како и начин на конслутирање на јавноста(„Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06), Министерството за животна средина и просторно планирање ја објавува

Содржината на објавата на Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина

Инвеститорот КЈП „Водовод“ од Кочанисо седиште на ул. Д-р Николиќ бр. 64, Кочани достави Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за изведување наПроектот: „Изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води во Кочани“.

Инвеститорот предвидува изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води со капацитет од 50 000 е.ж. која ќе врши прочистување на урбаните и индустриските отпадни води.Најпрво ќе бидат опфатени населените места: Оризари, Градот Кочани, с. Горни Подлог и с. Мојанци, а поксно да се опфатат и с. Прибачево, с. Бели, с. Долни Подлог, с. Грдовци и с. Тркање.Прочистените отпадни води од ПСОВ Кочани ќе се испуштаат во Оризарска река, која е класифицирана како незензитивно подрачје.

Студијата е достапна за увид на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepp.gov.mk.

Секое лице, органите на државната управа, градоначалниците на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, можат да го достават своето мислење, во писмена форма, до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.

 И З В Е С Т У В А Њ Е

          Се известуваат корисниците на услугата за изнесување на смет од страна наКЈП ,,Водовод,, Кочани, дека можат да набават  пластични канти за отпад со капацитет од 120 литри по цена од 1200  денари. Отплатата на кантите може да се врши одложено на 12 рати, по претходно регулиран Договор. Заинтересираните треба да се пријават во управата на КЈП ,,Водовод,, Кочани.

За подетални информации можат да се обратат на бројот: 033/279-115

    02.02.2017 god.                                                                       KJP,,Vodovod,, Ko~ani    

И З В Е С Т У В А Њ Е

        Заради посериозен зафат од технички карактер на главниот цевковод, на ден 19.11.2016 год. (сабота) КЈП,,Водовод,, - Кочани ги известува граѓаните дека е можен прекин во водоснабдувањето на повисоките зони во градот во период од 12 - 17 часот.

Ви благодариме на разбирањето.

17.11.2016                                                                               KJP,,Vodovod,, Ko~ani                                             

OMUNALNO 
OMUNALNO 
  
- K 
- K 
O  

И З В Е С Т У В А Њ Е

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Комунално Јавно Претпријаие „Водовод“ од Кочани, со седиште на ул. “Д-р Николиќ бр. 64, 2300 Кочани, достави известување за намера за изведување на проектот и листа на проверка за определување на  обемот на  оцена на влијанието на проектот врз животната средина: „Изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води во Кочани“...повеќе

И З В Е С Т У В А Њ Е

          За реализација на Проектот ,,Изградба на пречистителна станица за отпадни води,, КЈП,,Водовод,, - Кочани, упатува повик за прибирање на понуди од правни и физички лица, за изнајмување на простор за складирање на материјали за реализација на проектот. 

Потребниот простор треба да биде со површина до 2000 м2 со асфалтиран пристапен пат, заграден, обезбеден и осветлен, на оддалеченост до 1 км од Стопански двор  на КЈП,,Водовод,,. 

Рок на поднесување на понудите: 5 работни дена од денот на објавување на повикот (заклучно со 13.09.2016г.) 

         Понудите да бидат доставени на официјалната веб-страна Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или во архивата на управната зграда на КЈП,,Водовод,, Кочани.

И З В Е С Т У В А Њ Е

Повик до Правните субјекти – корисници на услугите на КЈП,,Водовод,, Кочани, кои немаат доставено свои и-меил адреси, или имаат нови, да ги испратат на официјалната страна на КЈП,,Водовод,, Кочани Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,со цел навремено да им бидат доставени сметките за комунални услуги согласно Законот закомунални услуги. 

21.07.2016 god.                                                                       KJP,,Vodovod,, Ko~ani                                                                               

 ИЗВЕСТУВАЊЕ

          КЈП ,,Водовод,, Кочани ги известува граѓаните на Општина Кочани дека на ден 26.04.2016 год. (вторник) тендерираната фирма ВСЦ Тодор Велков Куманово за вршење на шинтерски услуги, ќе спроведе акција на заловување на кучињата скитници. Затоа  потребно е сите граѓани кои чуваат домашни кучиња, истите да ги заштитат, за да не дојде до несакани последици.

22.04.2016 god.                                                                                      KJP,,Vodovod,, Ko~ani                                   

                                          ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат  корисниците на услугата за  изнесување на смет од страна на КЈП ,,Водовод,, Кочани, дека можат да набават пластични канти за отпад со капацитет од 120 литри по цена од 1300 денари.

Отплатата на кантите може да се врши одложено на 12 рати, по претходно регулиран Договор.

Заинтересираните треба да се пријават во управата на КЈП,,Водовод,, Кочани.

За подетални информации може да се обратат на тел.број 033/279-115

17.02.2016год.                                                             КЈП ,,Водовод,, Кочани

                                        ИЗВЕСТУВАЊЕ              

Upravniot odbor na KJP "Vodovod" Ko~ani na svojata redovna 30-ta sednica odr`ana na den 30.10.2015 god. razgleduvajki ja kalkulacijata na cenata na m3 geotermalna voda, vo soglasnost so ~l.19 t.7 od zakonot za javni pretprijatija (Sl. v. na RM 38/96) i vo vrska so ~l.24 t.7 od Statutot na KJP "Vodovod" Ko~ani donese Odluka za promena - namaluvawe na cenata na m3 geotermalna voda od 38,10 denari po m3 geotermalna voda za 6,50 denari i }e iznesuva 31,60 denari za m3 geotermalna voda.

Kalkulacijata na promena na cenata na geotermalnata voda e izrabotena od stru~niot tim pri KJP "Vodovod" Ko~anii i e vo soglasnost so tarifnikot objaven vo Sl. v. na RM br. 12/2012 vo primena od 27.01.2012 godina.

Novata cena na geotermalnata voda se primenuva od 01.01.2016 godina.

Soglasno ~l.11 t.5 od Zakonot za Javnite pretprijatija i ~l. 50 od Statutot na KJP "Vodovod" Ko~ani, soglasnost za baranata cena dade i Sovetot na Op{tina Ko~ani.

                                                              РАСПОРЕД

                                          на улици кои вонредно ќе се метат

                                                  Источно од Кочанска река

1.  Околу комплекс АСНОМ комплет со мердевени на јужна страна            13.02.2016

2. Ул.Рајко Жинзифов (од АСНОМ до ул. 9 МАЈ) и ул. АСНОМ                    20.02.2016

3. ул.Киро Кикенски и ул. В. Влаховиќ                                                             27.02.2016

4. Ул. 9ти Мај и сокак Тодосија Паунов над Бриони                                       05.03.2016   

5. Ул. Искра                                                                                                       12.03.2016

6. Ул. Македонска                                                                                             19.03.2016

7Ул. Плачковица и ул Гошо Викинтиев со паркинг кај хемиско                  26.03.2016

8. Ул. Иван Иванов Балашо                                                                            02.04.2016

9. Оризари десна страна од кејот                                                                    09.04.2016   

10. Оризари лева страна од кејот                                                                   16.04.2016   

11. ул. Енгелсова                                                                                              23.04.2016

12.ул. Стамен Манов                                                                                        30.04.2016

                                        Западно од Кочанска река

1.  ул.Бел Камен (од Национал до сиви дом)                                                 13.02.2016

2. ул.1 мај (од повеќенаменско игралиште до крај)                                       20.02.2016

3. ул.Р.Петрова дел (од сиви дом до детско игралиште)                              27.02.2016

4. ул.Р.Петрова дел (од детско игралиште до ул. С. Ербапче)                     05.03.2016   

5. ул.Скопска (од Калиманова глава до панаѓур)                                           12.03.2016

6. ул.Скопска (од панаѓур до крај на јужна страна)                                        19.03.2016

7ул.Сремска                                                                                                     26.03.2016

8. Мало стопанство дел                                                                                    02.04.2016

9. Мало стопанство дел                                                                                    09.04.2016   

10. ул. 4 та Македонска и Раде Кончар                                                           16.04.2016   

11. ул.  Кирил и Методиј и околу црква                                                            23.04.2016

12. ул. Илинденска                                                                                            30.04.2016 

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

КЈП ,,Водовод,, Кочани ги известува граѓаните на Општина Кочани дека на ден 09.03.2016 год. (среда) тендерираната фирма ВСЦ Тодор Велков Куманово за вршење на шинтерски услуги, ќе спроведе акција на заловување на кучињата скитници. Затоа потребно е сите граѓани кои чуваат домашни кучиња, истите да ги заштитат, за да не дојде до несакани последици.

07.03.2016 god.                                                                                                KJP,,Vodovod,, Ko~ani   

               IZVESTUVAWE ДО ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ КОРИСНИЦИ НА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Се известуваат сите правни субјектикорисници на комунални услуги, дека од 1-ви април стапува на сила новото законско решение, според кое сметките за комунални услуги задолжително треба да се  праќаат по електронски пат на e-mail адреса.

За таа цел потребно е сите правни субјектикорисници на комунални услуги да ги достават своите e-mail адреси до КЈП ,,Водовод,, Кочани на ул. Др-Николиќ бр.64 Кочани или по електронски пат на  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .                                                              

И З В Е С Т У В А Њ Е 

          КЈП ,,Водовод Кочани ги известува сите заинтересирани физички лица-станари кои имаат станови на улиците каде што е предвиден временски ограничен паркинг простор(со наплата) и правните лица, како и вработените во тие правни лица кои имаат седиште на овие улици, дека имаат можност за купување на месечна повластена карта за користење на временски ограничениот паркинг простор. 

          Потребни документи за добивање месечна повластена карта за временски ограничениот паркинг простор: 

1. ФИЗИЧКИ ЛИЦА - СТАНАРИ 

ФОТОКОПИЈА ОД ЛИЧНА КАРТА ( како потврда за адреса на живеење)

ФОТОКОПИЈА ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

ФОТОКОПИЈА ОД ИМОТЕН ЛИСТ ( доколку адресата на л.к. е различна од местото на живеење)

ФОТОКОПИЈА ОД ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА СТАН ( доколку станот во кој живее е под закуп) .  

2.ФИЗИЧКИ ЛИЦА -ВРАБОТЕНИ ВО ПРАВНО ЛИЦЕ ( доколку правното лице е со седиште на улиците Димитар Влахов или Маршал Тито )

ФОТОКОПИЈА ОД ЛИЧНА КАРТА

ФОТОКОПИЈА ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

ДОКАЗ ДЕКА ЛИЦЕТО Е ВРАБОТЕНО ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ ( потврда,  М1/М2 образец или Договор за работа )

ФОТОКОПИЈА ОД ТЕКОВНА СОСТОЈБА НА ФИРМАТА.  

3. ПРАВНИ ЛИЦА СО СЕДИШТЕ НА ул.Димитар Влахов и Маршал Тито 

ФОТОКОПИЈА ОД ТЕКОВНА СОСТОЈБА НА ФИРМАТА

ФОТОКОПИЈА ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА НА ФИРМАТА

ФОТОКОПИЈА ОД Л.К. НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ФИРМАТА

ФОТОКОПИЈА ОД ДОГОВОР ЗА ЗАКУП (доколку просторот во кој е сместено правното лице е под закуп ) .

4.ДИСТРИБУТЕРИ ЗА ДОТУР НА СТОКА ВО ПРОДАВНИЦИ, БУТИЦИ, МАРКЕТИ И ДРУГИ ПРОДАЖНИ ОБЈЕКТИ 

ФОТОКОПИЈА ОД ТЕКОВНА СОСТОЈБА НА ФИРМАТА 

ФОТОКОПИЈА ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА НА ФИРМАТА 

Потребни документи за резервирано паркинг место

ДОКАЗ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА СО АДРЕСА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

ФОТОКОПИЈА ОД ЛИЧНА КАРТА ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО ДЕКА САМ ЌЕ ИЗВРШИ ПОСТАВУВАЊЕ НА РАМПА НА ПАРКИНГ МЕСТАТА КОИ ШТО ЌЕ БИДАТ РЕЗЕРВИРАНИ 

ФОТОКОПИЈА ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ЗА ВОЗИЛОТО ЗА КОЕ СЕ БАРА РЕЗЕРВАЦИЈА НА ПАРКИНГ МЕСТО .

ЦЕНАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА-СТАНАРИ И  ФИЗИЧКИ ЛИЦА -ВРАБОТЕНИ ВО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗНЕСУВА 300,00 ДЕН . 

ЦЕНАТА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА ИЗНЕСУВА 1.000,00 ДЕН. 

ЦЕНАТА ЗА ДИСТРИБУТЕРИТЕ КОИ ЗАКУПУВААТ ПАРКИНГ ПРОСТОР ИЗНЕСУВА 300,00 ДЕНАРИ ЗА СЕКОЕ ВОЗИЛО.

ЦЕНАТА ЗА РЕЗЕРВИРАНО ПАРКИНГ МЕСТО ИЗНЕСУВА 5.000,00 ДЕН. МЕСЕЧНО ЗА ЕДНО ПАРКИНГ МЕСТО  . 

ПОДНОСИТЕЛИТЕ ЗА МЕСЕЧНА ПОВЛАСТЕНА КАРТА , ДОКОЛКУ САКААТ , МОЖАТ ДА ИЗВРШАТ УПЛАТА НА ПРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦИ ЗАЕДНО .  

ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ ЛИЦА МОЖАТ СВОИТЕ УПЛАТИ ДА ГИ НАПРАВАТ НА СЛЕДНИВЕ ЖИРО СМЕТКИ :

3 000 5 000 000 8715  - Комерцијална Банка 

2 000 000 914 08 233 -  Стопанска Банка 

290 2 000 000 98 981 - ТТК Банка 

21 00 404 839 30 162 - Тутунска Банка 

360 146 01 000 2666  - Поштенска Банка 

240 13 000 166 3330  - Уни Банка 

530 150 101 429 237  - Охридска Банка 

380 917 228 702 110  - Прокредит Банка 

280 115 101 482 212  - Алфа Банка 

270 040 4839 301 69  - Халк Банка 

250 023 000 120 482  - Шпаркасе Банка

НА УПЛАТНИЦАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА БИДАТ ВНЕСЕНИ СЛЕДНИТЕ ПОДАТОЦИ :

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА / НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ВОЗИЛОТО ЗА КОЈ СЕ ИЗДАВА ПОВЛАСТЕНАТА КАРТА  /  РЕЗЕРВИРАНО МЕСТО  

  ПЕРИОД ЗА КОЈ СЕ ВРШИ УПЛАТАТА . 

ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ ЛИЦА УПЛАТАТА МОЖАТ ДА ЈА ИЗВРШАТ И ВО НАПЛАТНИОТ ЦЕНТАР НА КЈП ,, ВОДОВОД ,,КОЧАНИ.

БАРАЊЕ-ДОГОВОР ( од овде можете да го симнете образецот за договор со напомена дека потребни ви се 3 примероци од истиот договор).

                                                                 КЈП ,, ВОДОВОД ,, КОЧАНИ

                                                                                Директор

                                                                              ----------------------

      ИЗВЕСТУВАЊЕ

Управниот одбор на КЈП,, Водовод,, Кочани со претходна добиена согласнот од Советот на општина Кочани на 12та редовна седница донесе одлука под број 02-340 за зголемување на цената на водата и тоа:

-Единечната цена на водата за м3 за домаќинствата ќе изнесува 35,50денари,а

-Единечната цена на водата за м3 за правни лица ќе изнесува 65,00денари.

На истата седница со претходна согласност Управниот одбор донесе одлука под број 02-341 за зголемување и на цената на канализацијата, и тоа:

-Единечната цена за канализација по м3 вода за домаќинствата ќе изнесува 15,00денари,а

-Единечната цена за канализација по м3 вода за правни лица ќе изнесува 18,00денари.

 Погоре наведените единечни цени ќе почнат да се применуваат од 01.07.2014 година.

Ве известуваме дека образецот БАРАЊЕ - ПОВЕКЕНАМЕНСКИ ОБРАЗЕЦ кој можете да го добиете во нашата служба можете да го симнете и од нашиот вебсајт со кликнување ОВДЕ. Образецот е DOC формат така што може да биде пополнет и на компјутер. Пополнетиот образец треба да го одштампате и да го потпишете и да го донесете во нашата служба да го предадете.

КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ